Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais
Alternative Title:
  • Book publishing in Plungė during the first independence (1918-1940)
  • Spaudos leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 184-212
Keywords:
LT
Kretinga; Plungė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTSiekiant spręsti kompleksinius 1918-1940 m. knygos istorijos klausimus, svarbu atlikti parengiamuosius darbus ir istoriografiškai apibendrinti bei įvertinti atskiro Lietuvos knygų leidybos, spausdinimo ir platinimo centro bei židinio svarbą ir vietą 1918-1940 metų knygininkystėje. 1940 metais Plungėje gyveno 6000 gyventojų. 1918-1940 m. Plungėje buvo išleista 14 knygų. Visos surastos Plungės knygos aprašytos de visu, užfiksuotos jose rastos marginalijos, antspaudai ir kitos laiko bei žmonių paliktos žymės. Plungės knyga, tegu ir ne itin gausi bei puošni, rodo žemaičių kūrybingumą, akiračio plotį, aukštesnio pažinimo ir tobulinimosi lygmens siekį. Ji peržengė provincijos ribas. Apie tai kalba tiražai (siekė iki 10 000 egzempliorių), okupacinio režimo cenzūros persekiojimas (rinkinėlyje „Linksmos jaunimui dainelės“, A. Putramento brošiūroje „Mūsų uždaviniai ir pareigos“ yra liūdnai pagarsėjusių bibliotekų specfondų antspaudų žymės), amžininkų vertinimai (Molière‘o „Juokingųjų pamaivų“ vertimui įvadą parašė Kauno universiteto užsienio šalių literatūros profesorius Vladas Dubas). Periodinių leidinių skaičiumi Plungė atsiliko nuo didesnių Žemaitijos administracijos ir ūkio centrų (Kretingoje 1918-1940 m. iš viso ėjo 14, Telšiuose - 38 laikraščiai ir žurnalai), tačiau neretai pranoko į save panašius miestus. Šie leidiniai ugdė gyventojų, ypač jaunimo, kūrybingumą, pratino prie žiniasklaidos leidinių vartojimo ir bendradarbiavimo. Juose užfiksuota tyrinėtojui vertinga istorijos medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knygų leidyba Plungėje.

ENIn seeking to answer complex questions related to the history of books during 1918-1940, it is important to carry out preliminary work and make a historiographical summary and evaluate the importance and place of Lithuanian book publishing, printing and centre of distribution and its main role in library science during 1918-1940. There were 6000 inhabitants in Plungė in 1940. Between 1918-1940, there were 14 books that were published in Plungė. All of the Plungė books were found and described by the author from the originals in full, recording the marginalia, stamps and other marks that were found in them. Plungė books, though not great in number or ornate, show the creativity of the inhabitants of Western Lithuania, the breadth of their horizons, and efforts for greater recognition and level of improvement. They went beyond the borders of the provinces. This is shown by the print run (reaching upwards of 10,000 copies), and persecution of the occupational regime‘s censor (the collection “Happy Songs for Youth” and A. Putramentas’ pamphlet “Our Tasks and Duties” sadly have the marks of stamps from the libraries’ infamous “special stocks”). Plungė was behind other larger Western Lithuanian administrative and economic centres in terms of the amount of periodical publications (during 1918-1940 there were 14, and in Telšiai 38 newspapers and magazines), however they often surpassed cities that were of a similar size to it. These publications cultivated the creativity of inhabitants, especially the youth, and accustomed them to the use and cooperation of media publications.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Žemaitijos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė XX a. I pusėje / Tomas Petreikis. Tautosakos darbai 2012, 43, p. 85-108.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7665
Updated:
2020-03-08 13:56:41
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: