"Lietuvių enciklopedijos" dokumentai Jono Puzino archyve

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Lietuvių enciklopedijos" dokumentai Jono Puzino archyve
Alternative Title:
Documents of the "Lithuanian Encyclopaedia" in Jonas Puzinas' archive
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 127-137
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Jonas Puzinas; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LT1998 m. pabaigoje Čikagoje gyvenanti Jono Puzino našlė Konstancija Puzinienė ir jos dukra Aldona Čepienė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriui perdavė archeologo, žymaus proistorės tyrinėtojo, profesoriaus Jono Puzino archyvą. Dalis profesoriaus studijų, 1925–1944 m. mokslinio darbo dokumentų jau nuo 1946 m. buvo saugoma bibliotekoje, todėl džiugu, kad jo archyvas buvo papildytas vėlesniųjų metų dokumentais. Kartu su mokslinių studijų medžiaga, visuomeninės veiklos dokumentais J. Puzinas surinko ir išsaugojo „Lietuvių enciklopedijos“ medžiagą. Profesorius daugiau kaip dešimtmetį savo gyvenimo, nuo 1953 iki 1965 m., paskyrė enciklopedijos redagavimui, mokslinių straipsnių rašymui. J. Puzino archyve su „Lietuvių enciklopedija“ susiję dokumentai skirtini į dvi grupes: tai dokumentai, teikiantys informaciją apie enciklopedijos organizacinį, parengiamąjį, leidybinį darbą, bendradarbius, medžiagos kaupimą ir tvarkymą. Informacijos šaltiniu būtų ypač gausi J. Puzino korespondencija su enciklopedijos redaktoriais ir bendradarbiais. Kitą dokumentų grupę sudaro „Lietuvių enciklopedijos“ archyvinė medžiaga, kurią tvarkė ir redagavo profesorius J. Puzinas. Vis gausėjant informacijos srautui, „Lietuvių enciklopedija“ nepraranda aktualumo, dar ir šiandien išlieka leidiniu, teikiančiu būtiniausią, neprarandančią vertės informaciją, ypač apie mūsų išeiviją.Reikšminiai žodžiai: Lietuviu spaudos istorija; Lietuvių emigracija po Antrojo pasaulinio karo; History of Lithuanian press; Lithuanian emigration after the Second World War; Jonas Puzinas.

ENAt the end of 1998, Konstancija Puzinienė, widow of Jono Puzinas who resides in Chicago, and her daughter Aldona Čepienė handed over the archive of the famous investigator of pro-history Prof. Jonas Puzinas to the Department of Manuscripts of the Lithuanian National Martynas Mažvydas Library. A part of the Professors’ studies, documents of scientific work of 1925–1944 have been stored at the Library since 1946, therefore it is very pleasant that his archive was supplemented with later documents. Together with the material of scientific studies, documents of public activities, Jonas Puzinas collected and preserved material of the “Lithuanian Encyclopaedia”. The Professor devoted more than a decade of his life, from 1953 to 1965, to editing the Encyclopaedia, writing of scientific articles. Documents related to the “Lithuanian Encyclopaedia” in Jonas Puzinas’ archive are divided into two groups: these are documents, which provide information about organisational, preparatory, publishing work of the Encyclopaedia, its co-workers, accumulation and handling of material. Jonas Puzinas’ abundant correspondence with editors and co-workers of the Encyclopaedia could serve as a source of information. The other group of documents consists of archival material of the “Lithuanian Encyclopaedia”, which was handled and edited by Prof. Jonas Puzinas. With the flow of information increasing, the “Lithuanian Encyclopaedia” does not loose its relevance and even today it is a publication providing the most necessary, valuable information especially about our emigrants.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7658
Updated:
2022-12-14 08:55:25
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: