Nežinomi profesorių Mykolo ir Vaclovo Biržiškų laiškai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomi profesorių Mykolo ir Vaclovo Biržiškų laiškai
Alternative Title:
Unknown Letters of Professors Mykolas Biržiška and Vaclovas Biržiška
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 328-336
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTPluoštelis Mykolo ir Vaclovo Biržiškos laiškų rastas Los Andžele (JAV), rašytojos Petronėlės Orintaitės namuose. Minimi laiškai yra du Mykolo Biržiškos (1882–1962) ir trys Vaclovo Biržiškos (1884–1956), iš viso penki. Abu broliai profesoriai – išskirtinės asmenybės lietuvių kultūroje: aktyvūs visuomenininkai ir kultūrininkai nuo pat spaudos draudimo iki XX a. vid., garsūs mokslininkai, reikšmingų veikalų autoriai, spaudos darbuotojai. Mykolas Biržiška – Vasario 16-osios akto signataras, Lietuvos universiteto rektorius, o Vaclovas Biržiška – žymiausias lietuvių bibliografas, Universiteto bibliotekos direktorius. Su P. Orintaite abu profesorius siejo rūpinimasis lietuvių dvasine kultūra, literatūra. Nors bendraujant išlaikytas tam tikras atstumas (profesoriai rašo savo buvusiai gerokai jaunesnei studentei), bet laiškai nuoširdūs, atviri. Jie perteikia nemaža autentiškos medžiagos iš abiejų profesorių ir lietuvių išeivijos gyvenimo. Ryškiai atsispindi abiejų brolių asmenybės bruožai, jų moksliniai interesai ir praradimai atsidūrus emigracijoje. Jaudina jų nepaliaujamas rūpinimasis lietuvių raštijos tyrinėjimu, meilė Lietuvai, tikėjimas į ją sugrįžti. Šie laiškai vertingi daugeliu požiūrių: kaip iškilių mūsų kultūros asmenybių rašytinio palikimo dalelė, kaip praeities epochos dokumentas – senosios lietuvių profesūros dvasinio veido bei žmogaus likimo atspindys, kaip išeivijos gyvenimo ir darbo sąlygų, nuotaikų bei tarpusavio bendravimo atšvaitas. Laiškai neabejotinai bus naudingi literatūros istorikams, kultūrologams, knygotyrininkams, o labiausiai Biržiškų biografams, jų veiklos tyrinėtojams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliografai; Laiškai.

ENA bunch of letters by Mykolas Biržiška and Vaclovas Biržiška were found in Los Angeles (USA), in the house of writer Petronėlė Orintaitė. The said letters consist of two letters by M. Biržiška (1882–1962) and three letters by V. Biržiška (1884–1956). Both brothers were professors and exceptional personalities in the Lithuanian culture: they took an active part in the public and cultural life of the society from the times of the prohibition of the Lithuanian press until the middle of the 20th century. They were famous scientists, authors of significant works, and newspaper contributors. Mykolas Biržiška was the signatory of the Declaration of Independence, a rector of a Lithuanian university, while Vaclovas Biržiška – was the most prominent Lithuanian bibliographer and the director of Vilnius University’s library. Both professors shared their concern for the Lithuanian spiritual culture and literature with P. Orintaitė. Although certain distance was maintained in their communication (the professors were writing to their much younger former student), the letters are sincere and open. They contain some authentic materials from the life of both professors and the Lithuanian emigration. The letters reflect the personal characteristics of brothers, as well as their academic interests and their losses due to emigration. Their incessant concern for the study of the Lithuanian writings, their love of Lithuania and their hopes of returning home are very touching. These letters are valuable in many respects and will be useful for studies in the history of literature and culture, etc.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948-1955) : recenzija / Alma Braziūnienė. Archivum Lithuanicum. 2016, t. 18, p. 413-420.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7611
Updated:
2018-12-17 11:09:18
Metrics:
Views: 27    Downloads: 10
Export: