Nepriklausomos Lietuvos Marijampolės marijonų vienuolyno spaustuvė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos Marijampolės marijonų vienuolyno spaustuvė
Alternative Title:
Publishing house of the Marian Monastery in Marijampolė
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 197-235
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTMarijonų vienuolija, Lietuvoje atkurta 1909 m., teikė didelę reikšmę ne tik įvairiems konfesiniams dalykams, bet ir kultūrinei, šviečiamajai veiklai, knygų, periodinės spaudos leidybai ir platinimui. Per visą leidybos laikotarpį buvo išleista 360 leidinių. Spaustuvė priimdavo užsakymus ir iš kitų leidėjų. Buvo atlikta 123 užsakymai spaudos darbams. Marijonai leido šešis periodinius laikraščius Šaltinį, Marijampolės parapiją, Spaudos apaštalą, Šventųjų bendravimą, Šaltinėlį ir Artoją. Jais leidėjai siekė ugdyti žmonių dvasinę kultūrą, aiškinti religinio gyvenimo tradicijas, gilinti tikėjimą ir platinti praktinio pobūdžio žinias. Didžiausią marijonų leidinių dalį sudaro religinė literatūra (74%). Jos teminė įvairovė labai plati – tai teologinės studijos, maldaknygės, giesmynai, šventųjų gyvenimo aprašymai, religiniai skaitiniai, religinių apeigų knygos, pamokslai, religi¬nio auklėjamojo ir dorovinio pobūdžio literatūra, istorinių tyrinėjimų leidiniai. Vaikams buvo leista knygelių serija Šaltinėlio knygynėlis.Knygų poligrafine kultūra marijonai rūpinosi nepakankamai, ypač leidybos pradžioje. Dažnai naudotos tos pačios vinjetės, nuotraukos būdavo prastos, šriftai neatitikdavo leidinių paskirties. Vaikams skirti leidiniai mažai iliustruoti, o jeigu iliustracijų ir būdavo, tai dažniausiai prastos, nespalvotos. Spalva vyravo viršelyje. Skaitytojus marijonų leisti leidiniai pasiekdavo per bibliotekas, knygynus ir platintojus. Marijonų leidybinė veikla rodo pastangas dirbti ne tik Bažnyčios, bet ir visos visuomenės labui. Jie įnešė svarbų indėlį į tuometinės nepriklausomos Lietuvos kultūrinį gyvenimą, šalies kultūrą plačiąja prasme.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių spaudos leidybos istorija.

ENRestored in Lithuania in 1909, the monks of Marijampolė attached significance to various confession matters, as well as cultural and educational activities including publishing and distribution of periodical press. 360 publications were published over the period of printing activities. The monks published six newspapers, namely, Šaltinis, Marijampolės Parapija, Spau¬dos Apaštalas, Šventųjų Bendravimas, Šaltinėlis and Artojas. They were aimed at developing the spiritual culture of people and explain the traditions of religious life, enhance the faith and spread practical information. Religious literature covered many topics – theological studies, prayer books, hymnals, books of religious services, sermons, literature of religious and moral education, and publications of historical research. The monks also published a series of books for children, Šaltinėlio Knygynėlis. However, they lacked attention to the polygraphical culture of books, particularly at the start of their publishing activities. They often used the same sketches and poor-quality photographs, while fonts often did not match the function of the publications. The publications for children contained few illustrations, while the few illustrations that did exist were often of bad quality and black-and-white. The publications of the monks reached readers through libraries, book stores and distributors. The publishing activities of the Marijampolė monks indicate their efforts to work for the benefit of the Church, as well as the society. They made a significant contribution to the cultural life of independent Lithuania.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7606
Updated:
2018-12-17 11:09:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: