The Great goddess concept: myth or reality?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Great goddess concept: myth or reality?
In the Journal:
Istorija [History]. 2003, Nr. 55, p. 3-11
Keywords:
LT
Didžiosios deivės sąvoka; Deivės kultas; Matriarchato teologija.
EN
The Great Goddess concept; Goddess cult; Primordial reality of matriarchy.
Summary / Abstract:

LTĮ XX a. ir XXI a. pradžią galimą žiūrėti kaip į dvasinio atgimimo laikotarpį. Gerai žinomi krikščionių, musulmonų ir žydų fundamentalistų judėjimai. Mažiau žinomas yra atgimimas populiarios kultūrinės sąvokos – archajinės ir dabartinės - kuri įvardijama kaip Deivės kultas, arba Deivės judėjimas. Šiame straipsnyje aptariama, kaip daugelis yra "atsiminę ir atgavę" spėjamą labai senos civilizacijos dvasią, kuri pabrėžė moters reikšmingumą, teigė pagarbą moteriai. Apibrėžiama, kaip Didžiosios deivės sąvoka yra šiandien pateikiama ir nustatoma, kaip ši sąvoka atsirado istorijos raidoje. Atkreipiamas dėmesys į būdingas sąvokai problemas ir aprašoma, kas, beieškant Didžiosios deivės pėdsakų, yra, ir kas nėra nustatyta remiantis istorijos ir antropologijos duomenimis. <...>Didžiosios deivės sąvoka iš esmės susiformavo per pastaruosius pora amžių. M. Gimbutienė atkūrė ir išplėtė idėjas, kurios jau gyvavo XIX a. Savo veikale „Das Mutterrecht“ J. Bachofenas (1861) rašė, kad vienos vienintelės Didžiosios deivės ir priešistorinio matriarchato teologija buvo įsitvirtinusi žymiai anksčiau negu atsirado rašytinė istorija, kurią turbūt reikėtų sutapatinti su gamybinio ūkio susiformavimu.<...>Naujesni teoriniai metodai, tokie kaip kognityvi archeologija ir lyčių archeologija, atnaujino susidomėjimą simbolių ir ideologijos interpretacijomis archeologijoje. Todėl vėl atgimė susidomėjimas Didžiąja deive. Tačiau dauguma mokslininkų sutinka, jog archeologinės interpretacijos yra tik darbinės hipotezės, ir neturėtų būti pristatomos kaip nenuginčijami faktai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe XX century and the beginning of the XXI century may be considered as period of spiritual regeneration. Well know fundamental movements of Christians, Muslim and Jews. Less known is regeneration of definitions of popular culture - archaic and nowadays which is named as cult of goddess or movement of goddess. This article analyses how a lot of people "recollected and regenerated" suppositional spirit of ancient civilization, which emphasized significance of woman in line with worship. It is defined how the definition of Great Goddess is introduced today and how this definition occurred in history progress. Problems characteristic to this definition are highlighted in line with description what is defined and what is not defined in searching first steps of Great Goddess following data of history and anthropology. <...>Definition of Great Goddess is basically generated during the last few centuries. M. Gimbutiene has restored and expanded ideas, which already existed in XIX century. Jacob Bachofen (1861) in his work "Das Mutterrecht" wrote that theology of sole Great Goddess and prehistoric matriarchate has been fixated much earlier than origin of written history, which obviously must be the same as formation of industrial farm. Newer theoretical methods, such as cognitive archaeology and gender archaeology regenerated interest in interpretation of symbol and ideology in archaeology. Therefore interest in Great Goddess has been restored again. However a lot of scientists agree that archaeological interpretations are only current hypothesis and should not be interpreted as indisputable facts.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7550
Updated:
2018-12-20 22:57:28
Metrics:
Views: 1
Export: