Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : visuomenė, kasdienybės istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: visuomenė, kasdienybės istorija
Editors:
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2018.
Pages:
391 p
Series:
XVIII amžiaus studijos; 4
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Świat rzeczy jezuitów w Nieświeżu i w Słucku. Między wymogami życia zakonnego a tożsamością szlachecką / Andrea Mariani — Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai XVIII a. / Martynas Jakulis — Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas / Asta Vaškelienė — Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose / Adam Stankevič — Veiklios moters kasdienybė: epizodas iš Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1751-1813) gyvenimo / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Tarp dviejų kolonų: XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus masonų kasdienybė simbolikoje / Daiva Milinkevičiūtė — „Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose / Marius Daraškevičius — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės kasdieninio gyvenimo standartai 1764-1788 m. / Valdas Rakutis — 1794 m. sukilėlių viešieji renginiai Vilniuje / Eduardas Baisokas — Rusų karininkija kasdieniniame ir šventiniame XVIII a. Vilniaus gyvenime: taikaus sugyvenimo regimybė / Lina Balaišytė — Lietuvos respublikonų suvažiavimai Vilniuje 1701 m.: bandymai įtvirtinti antisapieginio judėjimo iškovotą valdžią / Gintautas Sliesoriūnas — Sytuacja społeczna kowieńskich ewangelików augsburskich w świetle tumultu z 1765 roku / Anna Lepalczyk — Modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Reformy Sądu Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego (1765-1791) / Piotr Pilarczyk — Tiltai ir keltai kaip XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų teisinių ginčų objektai ir nusikaltimų erdvės / Domininkas Burba —Реформа управления города Высокое (Брестское воеводство) 1794 года / Александр Довнар — Anotacijos — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
18 amžius; Merkinė; Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Kariuomenė / Armed forces; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTKetvirtajame XVIII amžiaus studijų tome Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė analizuojama per kasdienybės istorijos prizmę, dėmesį sutelkiant į to meto žmonių gyvenimo ritmą, socialinius ryšius, asmenybių akiratį, pasaulėžiūrą, gyvenamąją aplinką ir socialinę raišką. Leidinyje publikuojamų istorikų, literatūrologų, menotyrininkų, Bažnyčios, valstybės, politikos, karybos ir teisės istorijos tyrinėtojų straipsnių objektai – tai konfesinės, socialinės ar profesinės bendruomenės, dvaro ir miesto visuomenės, didiko ir bajoro, vienuolio ir miestiečio, kario ir karininko, žydo ir krikščionio gyvenamoji aplinka ir kasdienė rutina, tarnybos sąlygos, viešieji renginiai, laisvalaikio leidimo formos, šeimos ritualai bei kitos istorijos. Leidinį sudaro dvi teminės dalys: „Kasdienybės istorijos“ ir „Socialiniai ryšiai“. Pirmojoje dalyje publikuojama dešimt straipsnių, pagal tyrimo objektą skirstomų į tris skyrius: „Vienuolijų gyvenimas“, kuriame skirtingais aspektais nagrinėjamas trijų vienuolijų – jėzuitų, misionierių ir pijorų – veiklos ir kasdienio gyvenimo laukas; „Bajoriškoji erdvė“, greta kitų temų gvildenanti ir iki šiol mažai tirtų asmenybių – Merkinės seniūno Mato Oginskio (1738–1786) ir Livonijos seniūnienės Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1752–1813) mikropasaulį, bei „Kario kasdienybė“, kuriame išsamiai aptariama Lietuvos kariuomenės kasdienė rutina taikos metais, analizuojami 1794 m. sukilėlių viešieji renginiai bei parodomas rusų karininkijos vaidmuo kasdieniniame Vilniaus gyvenime XVIII a. Socialiniams ryšiams skirtoje dalyje skelbiami penki straipsniai, aprėpiantys politinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos grupuočių, miestiečių, atskirų konfesinių bendruomenių istoriją bei teisės recepcijos to meto visuomenėje problemas.

ISBN:
9786098183450
Parts:
Related Publications:
Didžiųjų istorijos įvykių atspindžiai Mažesniųjų brolių konventualų memoriale: XVIII-XIX a. pradžia / Darius Baronas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : personalijos, idėjos, refleksijos / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. P. 230-249.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75058
Updated:
2022-01-11 21:57:56
Metrics:
Views: 87
Export: