Slavai lietuvių tautosakoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slavai lietuvių tautosakoje
Alternative Title:
The Slavs in Lithuanian folklore
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 6, p. 18-21
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama keleto slavų tautų įvaizdis lietuvių tautosakoje, kadangi ne visada įmanoma suprasti, kada kuri tauta turima galvoje - etnonimus rusas, lenkas, baltarusis lietuvių tautosakoje randame labai retai. Juos pakeičia etnonimas gudas. Tautosakoje baltarusio vardas išvis neminimas, lenkai dar pavadinami paliokais, rusai – maskoliais (maskaukomis), burliokais, starovierais, kacapais, kazokais. Dar viena etnonimo gudas vartojimo tendencija – jis turi ryškų niekinamąjį pejoratyvinį atspalvį. Bendrai imant, visi slavai vaizduojami kaip prasti žmonės. Dažniausiai pastebimi blogi rusų / baltarusių / gudų užsiėmimai (vagystės ir ypač arkliavagystės), lenkų būdo savybės (išdidumas / „polskas honoras“, pasipūtimas, pagyrūniškumas). Lenkai straipsnyje aptariami atskirai - dėl istorinių sąlygų, jie vaizduojami pozityviau nei rusai ir baltarusiai. Lenkai vaizduojami ir kaip ponai bajorai, bet gali kilti klausimų dėl jų tautybės, nes lenkais gali būti pavadinti ir lietuvių bajorai, kurie kalbėjo lenkiškai, buvo perėmę lenkiškos kultūros bruožus. Karinėse- istorinėse dainose slavai vaizduojami kaip priešai, išskyrus lenkus, kartais kovojusius vienoje pusėje su lietuviais. Kitų žanrų dainose, pasakojamojoje tautosakoje, patarlėse jiems kliūva kaip ir visiems svetimiesiems, besiskiriantiems nuo daugumos savo papročiais, religija, kalba, socialiniu statusu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Slavų tautos; Gudai; Kilmė; Prasmė; Kaita; Lithuanian folklore; Slavic nations; Ethnonym "gudas"; Origine; Signification; Process.

ENThe article discusses the image of several Slavic nations in the Lithuanian folklore, as it is not always possible to understand when which nation is meant – the ethnonyms “Russian”, “Polish”, “Byelorussian” are found in the Lithuanian folklore very rarely. They are replaced by the ethnonym gudas. The folklore never mentions the ethnonym “Byelorussian” at all, Polish are also called paliokai, Russians – maskoliai (maskaukos), burliokai, starovierai, kacapai, kazokai. Another tendency of use of the ethnonym gudas is that it has a prominent contemptuous pejorative connotation. In general, all Slavs are portrayed as bad people. Most often bad occupations (thefts and, especially, horse stealing) of Russians / Byelorussians / gudas, bad character traits of Polish (arrogance / polskas honoras (Polish pride), conceit, boasting) are noticed. Polish are discussed in the article separately – because of historic reasons they are portrayed more positively than Russians and Byelorussians. Polish are shown as noblemen, gentry, but there might be a problem regarding their nationality – Lithuanian noblemen who spoke Polish and adopted the Polish culture might also have been called Polish. In military – historical songs Slavs are enemies, except for Polish who sometimes fought together with Lithuanians against a common enemy. In songs of other genres, narrative folklore, proverbs, bad features are attributed tom them as all the strangers differing from the majority by their customs, religion, language, social status. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7450
Updated:
2018-12-20 22:55:11
Metrics:
Views: 57    Downloads: 9
Export: