Lithuania's third and fourth national communication on climate change : under the United Nations framework convention on climate change, Vilnius, Nov. 2005

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania's third and fourth national communication on climate change: under the United Nations framework convention on climate change, Vilnius, Nov. 2005
Editors:
 • Žalakevičius, Mečislovas, sudarymas [com]
 • Baliulevičiūtė, Rita, sudarymas [com]
 • Mazurkevičiūtė, Aidė, sudarymas [com]
 • Bukantis, Arūnas, sudarymas [com]
 • Rimkus, Egidijus, sudarymas [com]
 • Stankūnavičius, Gintautas, sudarymas [com]
 • Štaras, Andrius, sudarymas [com]
 • Krušinskas, Vytautas, sudarymas [com]
 • Kotvickaja, Jolanta, sudarymas [com]
 • Galvonaitė, Audronė, sudarymas [com]
 • Augulienė, Vida, sudarymas [com]
 • Bubnienė, Rūta, sudarymas [com]
 • Štreimikienė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Institute of Ecology of Vilnius University, 2005.
Pages:
118 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Foreword — Executive summary: Lithuanian National Circumstances Relevant to Greenhouse Gas Emission and Removal; Greenhouse Gas Inventory Information; Policies and Measures; Projections and the Total Effect of Policies and Measures; Climate Change Impact, Vulnerability Assessment, Adaptation and Mitigation Measures; Research and Systematic Observation; Education, Training and Public Awareness — Lithuanian National Circumstances Relevantto Greenhouse Gas Emission and Removal: Government Structure; Population Profile; Geographic Profile; Climate Profile; Economic Profile; Energy; Transport; Industry; Waste; Building Stock and Urban Structure; Forestry and Agriculture; Sources — Greenhouse Gas Inventory Information: Methodology of Preparation of Emission Inventories; Main Changes in Inventories from the Previous Communication; GHG Emissions; Trends of Aggregated GHG Emissions; Emission Trends by Gas — Emission/Removal Trends by Sectors and Sources; Sources — Policies and Measures: Policy-Making Process — Overview of Policies and Measures and Their Effects in Economic Sectors; Sources — Projections and the Total Effect of Policies and Measures: Projections of GHG Emissions and Effects of Policies and Measures in Fuel Combustion Sector; Impacts of Policies and Measures in Fuel Combustion Sector; Projections of GHG Emissions and Effects of Policies and Measures in Non-Energy Sector; Methodology; Uncertainties; Sources — Climate Change Impact, Vulnerability Assessment, Adaptation and Mitigation Measures: Climate Change Impact; Vulnerability Assessment; Adaptation and Mitigation Measures; Guidelines for Further Work; Sources — Research and Systematic Observation: General Policy on Research and Systematic Observation; Research; Systematic Observations; Sources —Education, Training and Public Awareness Raising: Introduction; Education; Environmental Information Accessibility and Public Participation in Decision-Making on Environmental Issues; Training and Participation of the Society; Public Awareness; Sources — Abbreviations — Appendixes.
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics.
Summary / Abstract:

LTJungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) III ir IV Nacionaliniai pranešimai viename dokumente parengti, remiantis UNFCCC/CP/1997/7, Part II reikalavimais ir pristato dabartinę konvencijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje būklę, sutinkamai su prisiimtais įsipareigojimais JTBKKK bei Kioto protokolo reikalavimams. Klimato apsauga yra tarp aukščiausių Lietuvos aplinkos apsaugos prioritetų. Dokumente išnagrinėtos Lietuvos nacionalinės sąlygos, turinčios didžiausią įtaką klimato kaitai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita. Apskaitos aprašas parengtas pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės metodologiją, akcentuojami energetikos, žemės ūkio ir atliekų tvarkymo sektoriai. Dokumente aprašoma politika ir priemonės mažinti įtaką klimato kaitai. Vienas iš pagrindinių ūkio plėtros, aplinkos apsaugos bei socialinės politikos darnaus vystymosi nuostatas integruojančių dokumentų yra Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyti konkretūs sprendimai dėl Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo sąlygų ir terminų, atsižvelgta į naujus aplinkosaugos reikalavimus. Čia pateikiama prognozės ir bendro politikos bei priemonių poveikio analizė, parengtos remiantis Aplinkos ministerijos parengtomis techninėmis ataskaitomis. Išanalizuotas klimato kaitos poveikis šalies ūkiui ir ekosistemoms, pažeidžiamumo įvertinimas ir prisitaikymo priemonės. Apibūdinti atliekami moksliniai tyrimai ir sistematiniai stebėjimai, aptartos priemonės visuomenės suinteresuotumo didinimui.Reikšminiai žodžiai: Šiltnamio dujos; Šiltnamio dujų išsiskyrimas; Šiltnamio dujų šalinimas; Klimato pokyčiai; Kijoto protokolas; Greenhouse gas; Greenhouse gas emission; Greenhouse gas removal; Climate change; Kyoto Protocol.

ENNational reports III and IV of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) were prepared as one document, referring to the requirements, provided in UNFCCC/CP/1997/7, Part II and present the existing situation of implementation of the Convention in the Republic of Lithuania, referring to the obligations, undertaken with regard to the UNFCCC and the Kyoto Protocol. Climate protection is among the top environment protection priorities of Lithuania. The document analyzes the national conditions, having the biggest influence on climate change and calculation of the gas, bringing the greenhouse effect. Description of calculation is prepared according to the methodology of the Intergovernmental Climate Change Group, emphasizing the energy, rural economy and waste treatment sectors. The document describes the policy and tools for reduction of influence on climate change. One of the documents, integrating the provisions of harmonious development of economy, environment protection and social politics is the National Harmonious Development Strategy, approved by the Government of the Republic of Lithuania in 2003. The National Energy Strategy foresees the specific decisions regarding the conditions and time periods for the final termination of operation of Ignalina atomic power-plant, the new environment protection requirements are taken into consideration. The analysis of the forecast and common influence of policies and measures, prepared according to the technical reports, prepared by the Ministry of Environment, is provided. The influence of climate change to the country’s economy and ecosystems, sensitivity and means of adaptation are analyzed. The performed scientific research and systematic monitoring is described, the public awareness increase tools are discussed.

ISBN:
9986443318
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/740
Updated:
2021-02-02 19:30:43
Metrics:
Views: 17
Export: