Kurtas Zachsas: lietuvių liaudies muzikos instrumentai ir jų sąsajos su pasaulio instrumentais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kurtas Zachsas: lietuvių liaudies muzikos instrumentai ir jų sąsajos su pasaulio instrumentais
Alternative Title:
Curt Sachs: Lithuanian folk musical instruments and their links with the instruments of the world as a whole
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 1, p. 20-29
Keywords:
LT
Tradiciniai muzikos instrumentai; Lokalumas; Globalumas.
EN
Traditional musical instruments; Locality; Globality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – vokiečių instrumentologo Kurto Zachso straipsnis “Lietuvių muzikos instrumentai karališkuosiuose folkloro rikiniuose Berlyne”. Straipsnio tikslas – prof. K.Zachso lietuvių liaudies muzikos instrumentų (pūslinės, kanklių, skudučių, lamzdelio, birbynės ir trimitų) tyrinėjimų analizė ir vertinimas. Darbe taikomi istorinis, retrospektyvinis ir lyginamasis metodai. K.Zachsas – žymus vokiečių instrumentologas, vienas iš lyginamojo metodo taikymo tyrinėjant senąją pasaulio tautų muziką pradininkų, garsiosios muzikos instrumentų klasifikacijos bendraautorius. Tyrinėdamas pasaulio tautų muzikos instrumentus, vieną savo studiją paskyrė ir lietuvių muzikos instrumentų tyrimams. Straipsnyje K.Zachso aptariamų muzikos instrumentų paplitimo vieta – rytinė Vokietijos provincija, t.y. Mažoji Lietuva, tačiau tarp aprašomų instrumentų yra ir iš Didžiosios Lietuvos. Profesorius labai vertina šį lietuvių tautos kultūrinį klodą, kurį, jo manymu, padėjo išsaugoti tvirtas tautos būdas ir geografinė padėtis. Apgailestaudamas jis rašo apie spartų tautinių instrumentų nykimą, atsirandant tobulesniems istrumentams–smuikams ir dumplinėms armonikoms.Pasitelkęs lyginamąjį metodą, K.Zachsas bandė tirti archaiškuosius lietuvių muzikos instrumentus seniausių laikų instrumentarijaus kontekste, nusakė jų svarbą etnoinstrumentologijos mokslui.Apibendrinant autorė pabrėžė, kad K.Zachsas buvo pirmasis instrumentologas, lietuvių muzikos instrumentus tyrinėjęs pasaulio tautų instrumentarijaus kontekste. Mokslininką jie sudomino archajiškumu, primityvumu, liudijančiu seniausių civilizacijų žemiausią instrumentų raidos tarpsnį.Šis straipsnis, parašytas praeito šimtmečio pradžioje, išlieka aktualus ir šiandien, susišaukia su šiuolaikiniais instrumentologiniais tyrinėjimais, atliekamais Lietuvoje.

ENSubject of the article is the article of German instrumentalist Kurt Zach “Lithuanian musical instruments in royal folklore collections in Berlin”. The aim of the article is analysis and evaluation of investigation of Lithuanian folk music instruments (pūslinės, kanklės, lumzdelis, reed and trumpet). Historic, retrospective and comparative methods are applied. K. Zach is famous German instrumentalist, one of the authors of applying of the comparative method in analyzing the ancient music and the co-author of outstanding classification of the musical instruments. When analyzing musical instruments of worldwide nations one study is devoted for Lithuanian musical instruments. K. Zach describes musical instruments, which are common in the eastern province of the Germany, i.e. Lithuania Minor. The professor appreciates this cultural layer of the Lithuanian people. The author expresses sorrow for the fast decline of national instruments, because of appearance of improved instruments, such as violin or bellow-type accordion. K. Zach outlined the importance of these instruments to the science of the ethnoinstrumentology. In summary, the author of the article emphasizes that K. Zach was the first instrumentalist, who analyzed Lithuanian musical instruments in the context of instrumentation of the worldwide nations. Those instruments interested the scientist because of their archaism, primitivism, which acts as basis for the lowest stage of development of musical instruments of the oldest civilizations. This article, written at the beginning of the last century, remains relevant today. It may be linked with the contemporary researches, performed in Lithuania.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7387
Updated:
2018-12-17 10:58:38
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: