The Triumph and fall of socialist accounting : a historical aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Triumph and fall of socialist accounting: a historical aspect
Alternative Title:
Socialistinės apskaitos triumfas ir griūtis: istorinis aspektas
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72, p. 38-53
Keywords:
LT
Socialistinė apskaitos sistema; Formavimas ir įgyvendinimas; Ypatumai ir pasiekimai; Nacionalinė apskaitos sistema.
Summary / Abstract:

LT[...] Iki šiol socialistinės centralizuotos planinės ekonomikos ir kapitalistinės laisvos rinkos ekonomikos buhalterinės apskaitos sistemų lyginamoji analizė atlikta nepakankamai, neatskleista jų įtaka viena kitai. Dabar neretai keliami klausimai: ką davė, ką galėjo duoti ir ar galės duoti ateityje socialistinė apskaita pasaulinės buhalterinės apskaitos raidai? Ar bus panaudotos socialistinių šalių autorių mintys ir idėjos tobulinant konkurencingos rinkos ekonomikos buhalterinės apskaitos sistemą? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, buvo iškeltas tikslas ištirti tarybinės buhalterinės apskaitos sistemos paplitimą liaudies demokratijos šalyse ir prielaidas bendrai unifikuotai socialistinei apskaitos sistemai sukurti bei galimą jos įtaką pasaulinei apskaitos raidai. Buvo taikyti šie tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų analizė ir vertinimas, surinktos informacijos sisteminimas ir apibendrinimas. [...] Tyrimas parodė, kad iki šiol lieka neatsakyti klausimai: ką davė socialistinė apskaita pasaulinės apskaitos raidai, ar jos teorija ir praktika gali būti naudinga ateityje tobulinant Europos Sąjungos direktyvas ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus? Todėl šios problemos mokslinius tyrimus reikėtų tęsti. Buvusių socialistinių šalių patirtis galėtų būti vertinga pasaulinės apskaitos raidai, pirmiausia – rengiant bendrą buhalterinės apskaitos sаskaitų planą, tobulinant finansinės atskaitomybės formas, gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus ir kita. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] Until now, the comparative analysis of accounting systems in socialist centralized planned economy and capitalistic free market economy has been insufficient; the mutual impact of these systems has not been articulated. Currently, one often poses a question: what were actual, possible and could be future contributions of socialist accounting to the development of international accounting? Will the insights and ideas of authors from socialist countries be applied to improve accounting systems of competitive market economies? In an attempt to answer these questions, the author posed himself a task of examining the spread of Soviet accounting system in folk democracy countries and conditions that underpinned a common, unified socialist accounting system and its possible impact on the development of international accounting. [...] The research indicated that until these days there remain unanswered questions: what was the contribution of socialist accounting to the development of international accounting? Can the theory and practice of [socialist accounting] be useful in improving European Union directives and international financial accounting standards? For this reason, the research on these issues should continue. The experience of former socialist countries could be useful for the development of international accounting, first of all, in preparing a general accounting invoices plan, in improving financial accounting forms, the methods of accounting production expenditure and calculating production costs.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73
Updated:
2018-12-20 23:03:39
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: