Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos Lietuvos Respublikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
Guarantees for safety and health at work in the Republic of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbdavys; Darbo sutartis; Darbuotojų garantijos; Darbuotojų sauga ir sveikata; Garantija; Garantijos darbuotojams; Sauga ir sveikata darbe; Teisė; Employee guarantees; Employer; Employment contract; Guarantee; Guarantees for employees; Health and safety at work; Helath and safety at work; Law.
Keywords:
LT
Darbdaviai / Employers; Darbo teisė / Labor law; Darbuotojai / Workers; Garantija; Personalo vadyba / Personnel management; Sveikata / Health; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos, įtvirtintos tarptautiniuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos teisės šaltiniuose. Apibrėžiama darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos sąvoka. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos yra pakankamai užtikrinamos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Šių garantijų svarba pabrėžiama jų įtvirtinimu aukščiausiuose valstybiniuose teisės aktuose - Lietuvos Respublikos konstitucijoje, tuo priskiriant jas prie konstitucinių. Esminiai žodžiai: garantija, darbuotojų sauga ir sveikata, teisė. Straipsnio tikslas – išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, kuri galiojo iki 2017-07. Tyrimo objektas – darbuotojų saugos ir sveikatos sistema, kuri galiojo iki 2017-07. Tyrimo uždaviniai: teoriškai išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos sistema. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir apibendrinimas. [Iš leidinio]

ENThe article are explored the guarantees of safety and health of workers, which are enshrined in international legal acts, sources of law of the Republic of Lithuania. Definition of the concept of health and safety at work. The guarantees of the safety and health of employees are sufficiently guaranteed in the legal system of the Republic of Lithuania. The importance of these guarantees is emphasized by their consolidation in the supreme state legal acts - in the constitution of the Republic of Lithuania, thus attributing them to constitutional ones. Keywords: warranty, health and safety at work, law. The aim of the article is to analyze the system of occupational safety and health, which was valid until 2017-07. The object of the research – the system of occupational safety and health, which was valid until 2017-07. Research tasks: theoretically analyze the system of occupational safety and health. Research methods – comparative analysis and generalization of scientific literature. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72881
Updated:
2020-07-28 20:31:09
Metrics:
Views: 17
Export: