Laisvasis stilius. Melodikos ir ritmikos ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvasis stilius. Melodikos ir ritmikos ypatybės
Alternative Title:
Free Style. Peculiarities of Melodics and Rhythmics
In the Book:
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas baroko epochos tonacinės (instrumentinės) polifonijos stiliaus susiformavimo, raidos ir naudojimo kūrybinėje praktikoje analizei. Čia aptariama derminės – tonacinės (harmoninės) sistemos plėtotė, įtakojusi melodikos ir ritmo-harmoninių struktūrų kokybę, jų koordinavimo galimybes, nepamirštant senosios, modaliosios polifonijos palikimo apraiškų J. S. Bacho ir jo amžininkų kūryboje. Melodika (polifoniškojo balso kokybė) analizuojama ir incepto – tematiniu aspektu, siejant jos raidą su contrapunctus simplex, floridus, figuratus pritaikymo galimybėmis naujoje derminėje – tonacinėje erdvėje. Daug dėmesio skiriama disonanso emancipacijos proceso pasekmėms atspindėti atskirai analizuojant paruoštųjų ir neparuoštųjų užtūrų formavimo bicinium, tricinium, daugiabalsėse struktūrose harmonines – ritmines ypatybes ir jų įtaką figūracinių faktūrų evoliucijai. Plačiai analizuojami visų galimų polifoniškojo variavimo būdų techniniai aspektai: sudėtingieji, dvigubai kaitūs kontrapunktai, inversinio dėstymo naujoje derminėje – tonacinėje aplinkoje atradimai, imitacinių – kanoniškųjų struktūrų sudarymo ypatybės, visų rūšių sekvencijos, ypatingosios faktūros – diminutuotos, augmentuotos ir t.t. Visi aptartieji polifoniškosios technikos atvejai plačiai iliustruoti autoriniais ir kitų autorių kūrinių fragmentais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Melodikos emancipacija; Intonacinis žodynas; Kontrapunktas; Melodinės figūros; Ritmo sistema.

ENThe article is dedicated to the analysis of formation, development and use in creative practice of the tonal (instrumental) polyphonic style of the baroque epoch. It discusses development of the tune-mode (harmony) system that had impact on the quality of melodics and rhythmic-harmonic structures, possibilities of their coordination, paying tribute to the manifestations of the heritage of the old modal polyphony in works of J. S. Bach and his contemporaries. Melodics (the quality of the polyphonic voice) is treated also with regard to the thematic aspect of incepto, associating its development with contrapunctus simplex, floridus, figuratus application possibilities in the new tune-mode space. Considerable attention is devoted to reflection of the effects of the processes of dissonance emancipation, with individual approach to the harmonic-rhythmic properties of formation of prepared and unprepared restraints in bicinium, tricinium, polyphonic structures and their influence on evolution of figural factures. Technical aspects of all possible methods of polyphonic variation are broadly analysed: the complex, double-volatile counterpoints, discoveries of inverse enunciation in the new tune-mode environment, peculiarities of formation of imitation-canon structures, sequences of all types, special factures – diminished, augmented, etc. All the considered cases of the polyphonic technique are amply illustrated with the fragments of works of specific or other authors.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7287
Updated:
2013-04-28 16:34:56
Metrics:
Views: 25
Export: