Organizacijos aplinkos palankios formuotis žinių sinergijai charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos aplinkos palankios formuotis žinių sinergijai charakteristikos ir jos analizės metodų pasirinkimas
Alternative Title:
Organization favorable environmental characteristics of the formation of knowledge synergies and its analysis methods of choice
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos analizės metodai; Organizacijos aplinka; Žinios; Žinių sinergija; Environmental analysis methods; Knowledge; Methods of environmental analysis; Organisational environment; Organizational environment; Synergy of knowledge.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Organizacijos aplinka; Žinios; Žinių sinergija.
EN
Environmental analysis methods; Knowledge; Methods of environmental analysis; Organisational environment; Organizational environment; Synergy of knowledge.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos svarbiausias kapitalas yra žmonių žinios ir gebėjimai, nes globalizacijos procesai, informacinių technologijų pažanga sudaro sąlygas formuotis žinių ekonomikai, augimo galimybėms ir nulemia visuomenės gebėjimą kurti, naudoti ir nuolatos atnaujinti žinias. Organizacijos darbuotojų produktyvumas priklauso nuo to, kaip efektyviai žmonės dalijasi turimomis žiniomis, todėl organizacijoje turėtų būti sudarytos sąlygos, t. y. galėtų būti sukurta tokia organizacijos aplinka, kurioje darbuotojas turėtų galimybę savanoriškai ir betarpiškai bendrauti ir bendradarbiauti bei kūrybiškai kurti naujas žinias ir kaupti savitą žinių potencialą. Organizacijos, siekiančios būti konkurencingos dinamiškoje aplinkoje, privalo nuolatos ją analizuoti, o gautus rezultatus taikyti verslo procesams valdyti, vertei kurti. Todėl straipsnyje identifikuojamos organizacijos aplinkos charakteristikos palankios žinių sinergijai formuotis, aptariama organizacijos aplinkos analizės metodai ir atlikta jų lyginamoji analizė. [Iš leidinio]

ENOrganizations most important capital is human knowledge and skills, because the processes of globalization, information technology advances allow the formation of a knowledge economy, and the growth potential is determined by the public‘s ability to create, use, and constantly update their knowledge. Organization employee productivity depends on how effectively people share their knowledge, so that organizations should be able to, that is. y. It could be created in such organizations the environment in which the employee should be able to freely communicate and cooperate directly and creatively to develop new knowledge and accumulate unique knowledge potential. Organizations wishing to be competitive in a dynamic environment, must constantly analyze and apply the results of business process management, value. Therefore the article identified the organization‘s environmental characteristics favorable synergy of knowledge formation, discusses the organization‘s environmental analysis methods and carried out their comparative analysis. Keywords: organization‘s environment, knowledge, synergy of knowledge, environmental analysis. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72766
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: