Verslo pradžios tarptautinėje kūrybinių industrijų erdvėje įvertinimas : "TAG Kaunas" atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo pradžios tarptautinėje kūrybinių industrijų erdvėje įvertinimas: "TAG Kaunas" atvejis
Alternative Title:
Business start-up opportunities in the space of international creative industries: the case study of "TAG Kaunas"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Franšizavimas; Franšizė; Kūrybinių industrijų bendradarbystės centras; Kūrybinės industrijos; Verslo inkubatorius; Verslumas; Business incubator; Creative industries; Creative industries partnership centre; Entrepreneurship; Franchise; Franchising.
Keywords:
LT
Franšizavimas; Franšizė; Kūrybos industrijos / Creative industries; Verslas / Business.
EN
Business incubator; Entrepreneurship; Franchise; Franchising.
Summary / Abstract:

LTSiekiant šalies socialinės bei ekonominės gerovės augimo, vis daugiau dėmesio skiriama Lietuvos visuomenės verslumo skatinimui ir plėtrai. Verslumą apibūdinant kaip individo, grupės asmenų ar jau egzistuojančios įmonės mėginimą kurti, plėtoti verslą, sukuriamos teorinės prielaidos verslumą tirti individo lygmeniu. Ir teoretikai, ir praktikai yra vieningi, nurodydami pagrindinius veiksnius, lemiančius individo apsisprendimą pradėti ar nepradėti verslą, kuris tapatinamas su verslumo samprata. Jų nuomone, tai yra: asmeninės individo savybės ir išsilavinimas; vieša nuomonė apie verslo srityje dirbančius asmenis (verslininko įvaizdis); visuomenėje susiformavusios sąlygos, t.y., valdžios institucijų vykdoma ekonominė politika ir visuomenėje praktiškai įgyvendinamos verslumo skatinimo, ugdymo programos, priemonės. Viena iš tokių priemonių – verslo kūrimas taikant franšizės modelį. Straipsnyje analizuojami verslo kūrimo, taikant franšizės modelį, ypatumai, unikalios verslo pradžios kūrybinių industrijų bendradarbystės centruose, kurie veikia franšizės "Talent Garden (TAG)"‘ pagrindu, galimybės. Naudojant tyriminį atvejo analizės metodą, įvertinta Kaune esančio kūrybinių industrijų bendradarbystės centro „TAG Kaunas“ patirtis, identifikuojant teigiamas ir neigiamas verslo pradžios šiame centre puses. [Iš leidinio]

ENTo attain country‘s social and economic well-being growth, more and more attention is paid for promotion of Lithuania’s society entrepreneurship and its development. Entrepreneurship identified as an individual, group of persons or already existing enterprises attempts to develop business, create theoretical assumptions to analyse entrepreneurship by individual level. Theorists and practitioners share the same opinion on identifying major factors, that determine individual’s decision whether to start business or not associating it with the concept of entrepreneurship. In their opinion, it may be determined by the individual’s personal traits and educational background; public opinion on business and the image of entrepreneur; by conditions formed in the society when authorities in economic policy and society practically implement enterprise promotion, education programs, and measures. One of the measures might be the model of franchise which facilitates business start-up. The article analyses business start-up peculiarities while applying franchise model. In the experts’ point of view, the franchise development in the Baltic states is relatively slow. To carry out the research on the TAG Kaunas experience which specialises in creative industries, the case study method has been applied in order to identify positive and negative aspects of the business start-up. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72765
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: