Sociolingvistinių kintamųjų reikšmė mandagumo raiškai interneto forumuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociolingvistinių kintamųjų reikšmė mandagumo raiškai interneto forumuose
Alternative Title:
Impact of sociolinguistic variables on the expression of politeness in the internet forums
In the Journal:
Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė [Thought elaboration: linguistics, literature, media expression]. 2014, 2013, p. 143-155
Keywords:
LT
Ilokucinis aktas; Interneto forumai; Lingvistinis mandagumas; Prašymai; Socialinis pašnekovų nuotolis; Socialinis vaidmuo.
EN
Illocutionary act; Internet forums; Linguistic politeness; Requests; Social distance; Social status.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienas iš direktyvų ilokucinių aktų – prašymas. Šį tiriamojo objekto pasirinkimą nulėmė keletas priežasčių. Pirmiausiai, dėl savo svarbos kasdienėje komunikacijoje šis šnekos aktas yra vienas geriausiai lingvistų išanalizuotų šnekos aktų. Antra, prašymas – sudėtingas šnekos aktas, kurį galima realizuoti pasitelkus daugybę įvairių kalbinių priemonių. Ir trečia, prašymas susijęs su rizika, nes gali pažeisti adresanto ir adresato įvaizdį, jų tarpusavio santykius, o nuo pasirinktos mandagumo raiškos dažnai priklauso, ar prašymas bus išpildytas, ar ne. Tyrimui buvo pasirinkti interneto forumai, nes, viena vertus, jie pasižymi didele interakcija; kita vertus, nors diskusijos vyksta raštu, forumai turi daug šnekamosios sakytinės kalbos bruožų; ir trečia vertus, vienas dažniausiai forumuose realizuojamų šnekos aktų yra prašymai. Taigi straipsnio tikslas – ištirti, kokią įtaką sociolingvistiniai kintamieji turi prašymų strategijų pasirinkimui interneto forumuose. Keliama hipotezė, kad be forumo administratoriaus, kurio pozicinis vaidmuo leistų jam vartoti tiesioginę raišką, daugiau pozityviojo (kontaktinio) mandagumo bei tiesioginių prašymų vartoja interneto forumų senbuviai, o naujokai labiau linkę į negatyvųjį (distancinį) mandagumą ir konvencionaliai netiesioginę prašymų strategiją bei užuominas. Remiantis Brown ir Levinsono (1987) mandagumo teorija, ištirti įvairios tematikos interneto forumai patvirtino šią hipotezę. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with one of the direct illocutionary acts – request. It is a greatly analyzed speech act by linguists because of its importance in everyday communication, its complexity, i.e., different ways to realize it, and because of risk at making request for both the addresser and the addressee’s face and their intercommunication. It also depends on the politeness strategy whether the request will be fulfilled or not. Internet forums were chosen for the analysis as they have involved high interaction; although they are formulated in writing they still have many spoken language features. What is more, the most important aspect is that request is one of the most often realized speech act in forums. Thus, the paper aims to analyse what influence sociolinguistic variables have on the strategies that are being chosen in the internet forums. The hypothesis is that, apart from the administrator whose status allows him to use more direct expressions, the positive (contact) politeness and bold on-record requests are made more by the old-timers of the forums while newcomers/beginners prefer negative (distance) politeness and conventionally indirect strategy of requests as well as hints. On the basis of Brown and Levinson (1987) politeness theory different topic forums confirmed this hypothesis. [From the publication]

ISSN:
2345-0703
Related Publications:
Positive and negative politeness in spoken Lithuanian / Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Sandra Vainilavičiūtė. Philologia Estonica Tallinnensis. 2018, 3, p. 66-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72704
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 3
Export: