Profesinio streso rizika socialinio darbo procese: supervizijos taikymo perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio streso rizika socialinio darbo procese: supervizijos taikymo perspektyva
Alternative Title:
Risk of professional stress in the process of social work: the prospect of the use of supervision
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2013, t. 23, Nr. 1, p. 31-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Profesinis stresas; Socialinio darbo procesas; Supervizija; Process of social work; Professional stress; Supervision.
Keywords:
LT
Profesinis stresas; Socialinis darbas / Social work; Supervizija / Supervision.
EN
Process of social work; Professional stress.
Summary / Abstract:

LTSocialinio darbuotojo profesinės veiklos sudėtingumą Lietuvos sociokultūriniame kontekste atspindi kliento problemų kompleksiškumas, įgalinimo proceso daugiamatiškumas, profesijos naujumas ir statusas visuomenėje, visuomenės kultūra ir kt. Socialinis darbas priskiriamas rizikos profesijų grupei, ieškoma naujų ir inovatyvių profesinės paramos būdų siekiant profesinio streso prevencijos, vienas iš jų – supervizija, profesinių santykių konsultavimo paslauga. Ši paslauga pirmiausia pradėta teikti socialinio darbo lauke, tai atspindi ir pasaulinę tradiciją. Straipsnio tikslas – atskleisti profesinio streso riziką socialinio darbo procese aktualizuojant supervizijos taikymo perspektyvą. Straipsnyje pristatoma reprezentatyvaus kiekybinio tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenys atskleidė, jog socialinio darbo procesas - sudėtingas, kupinas netikėtumų, įtampų, reikalaujantis specifinių kompetencijų, Sunkiausiais įvardyti planavimo ir tikrinimo bei rezultatų apžvalgos etapai. Tai etapai, reikalaujantys kritinio mąstymo, reflektavimo gebėjimų. Reikalingas nuolatinis savireguliacijos įgūdžių tobulinimas. Tam ir skirta supervizija, kaip refleksyviųjų ir kitų profesinių gebėjimų tobulinimo forma. Supervizija negali pakeisti kolegų, vadovo, artimos aplinkos, dvasininko teikiamo palaikymo, bet gali padėti atkurti darną, apmąstant profesinę patirtį, įvardijant ir permąstant socialinio darbo proceso etapus, išreiškiant patirtus ir patiriamus jausmus, įvardijant įtampą, kylančią tarp asmeninio ir profesinio identiteto krizės intervencijos situacijoje. [Iš leidinio]

ENSocial worker‘s professional activity has been analyzed from different viewpoints: the complexity of professional activity in the socio-cultural context of Lithuania is reflected by a complex character of client‘s problems, multiple dimensions of the empowerment process, the novelty and the status of the profession in the community, public culture, etc. Social work is included in the list of risk professions, therefore, new and innovative ways of professional support are sought with the aim of professional risk prevention. One of them is supervision, or a professional relations counseling service. The service was first provided in the field of social work, which reflects the world tradition. The article aims to disclose the risk of professional stress in the social work process by actualizing the prospect of the use of supervision. The article presents an analysis of the data of the representative qualitative research. The research findings revealed that the process of social work was complex and full of surprises and tensions, therefore, the line between good self-regulation skills and a burn-out syndrome was unpredictable. The stages of planning, testing, and the review of the outcomes were identified as the most difficult, because they required reflection skills. Continuous improvement of self-regulation skills was necessary, which was the function of supervision as a form of professional competence improvement. Supervision cannot substitute for the support provided by one‘s colleagues, administration, the closest environment, or a priest, however, it can help to restore harmony, to reflect on one‘s professional experience, to name and to re-consider the stages of the process, to express the feelings experienced in the past and being experienced in the present, and to name the tensions arising between the professional and personal identities in the situation of intervention. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2013.005
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71645
Updated:
2021-02-25 09:43:26
Metrics:
Views: 61    Downloads: 25
Export: