The impact of socialist imprinting and search on resource change: A study of firms in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The impact of socialist imprinting and search on resource change: A study of firms in Lithuania
In the Journal:
Strategic management journal. 2006, Vol. 27, no. 7, p. 659-679
Keywords:
LT
Kapitalizmas; Pereinamasis laikotarpis; Žinių vadyba.
Summary / Abstract:

LTVėlyvaisiais 1980-aisiais metais, pereinamuoju ekonomikos laikotarpiu iš socialistinės prie rinkos ekonomikos, išorinio verslo aplinka patyrė didelius pokyčius. Tai turėjo įtakos ir įmonėms. Šiame straipsnyje nagrinėjamas mokslinio tyrimo keliamas klausimas: kokie faktoriai pereinamuoju ekonomikos laikotarpiu įtakoja įmones sėkmingam jų prisitaikymui naujomis ekonomikos sąlygomis, kas turi lemiamos reikšmės poreikių patenkinimui naujoje verslo aplinkoje? Remiantis pagrindine teorine medžiaga apie organizacijos poveikį, galima išskirti du lemiamus faktorius, turinčius didelės reikšmės įmonių gebėjimui pasikeisti ir prisitaikyti. Iš vienos pusės, tai nepalankus buvusios socialistinės aplinkos ir esamos rinkos aplinkos poveikis žinioms bei informacijai. Iš kitos pusės, įmonės, ieškančios naujos patirties užsienio (ne socialistinės orientacijos šalyse), sugeba sėkmingai prisitaikyti prie naujų rinkos ekonomikos poreikių. Abu šie faktoriai turi bendrų, tarpusavyje susijusių dalykų, t.y. tolimesni ieškojimai sušvelnina nepalankų socialistinės rinkos poveikį. Šios išvados turi didelę reikšmę tiek mokslininkams, tiek praktikams dirbantiems perinamosios ekonomikos aplinkoje.Reikšminiai žodžiai: Kapitalizmas; Žinių vadyba; Pereinamasis laikotarpis.

ENIn the late 1980, during transitional economics period from the socialistic economy to the market economy, the environment of external business experienced significant changes. That had influence on companies, as well. In this article, the following question raised by the research is analysed: what factors influence successful adaptation of the firm to the new economic conditions during transitional economics period and what has crucial influence on satisfying the needs within a new business environment. According to the main theoretical material regarding the influence of organization, two crucial factors, which have significant influence on the ability of a company to change and adapt, can be distinguished. On the one hand, that is unfavourable influence of former socialistic environment and present market environment on knowledge and information. On the other hand, the companies that are looking for new experience in foreign countries (not socialistically orientated) manage to adapt successfully to new economic demands of the market. Both these factors have common and related points, i.e. further search mitigates unfavourable influence of the socialistic market. These conclusions have great significance for scholars and for practicians who work in the environment of transitional economics period.

ISSN:
0143-2095
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7162
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 21
Export: