Development of small towns in Lithuania - the cases of Rietavas and Šilalė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of small towns in Lithuania - the cases of Rietavas and Šilalė
Keywords:
LT
Rietavas; Šilalė; Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Lietuvos miestelių dabarties aktualijos. Lietuvoje yra 103 gyvenvietės, turinčios miesto statusą. 14.3 % Lietuvos Respublikos piliečių gyvena mažuose miesteliuose. Lyginant su dideliais miestais, demografinė situacija mažuose miesteliuose yra grėsmingesnė. Rietavo ir Šilalės atvejų tyrimas atkleidė, kad skirtingą patirtį turinčiuose miestuose gyventojų skaičius mažėja dėl gimstamumo ir emigracijos rodiklių. Siekiant išsiaiškinti, kaip vietos gyventojai vertina gyvenimo kokybę, buvo atliktas empirinis tyrimas. Apklausti Rietavo ir Šilalės gyventojai iš esmės pozityviai vertino gyvenamąją situaciją, pabrėždami rekreacinius miestų išteklius, vietos bendruomenių sutelktį ir saugumo aspektus. Pesimizmo priežastys susijusios su ekonomikos ir užimtumo problemomis, o optimizmo teikia lokalinis savitumas, gražus miestų įvaizdis ir infrastruktūros plėtra. Gyventojai išskiria šias problemas: investicijų pritraukimą, verslo ir gamybos plėtojimą, darbo vietų moterims ir jaunimui kūrimą, bendruomenės ir savivaldybės bendradarbiavimo skatinimą. Apklausa liudija apie gyventojų prisirišimą prie aplinkos, socialinį kapitalą siejimą su namais, bendruomeniniais santykiais. Palankiai vertinamos švietimo įstaigos, klubai, socialinės organizacijos. Piliečių dalyvavimas visuomeninėse organizacijose nėra aktyvus, o socialinis prestižas nėra svarbi motyvacija aktyviau jose dalyvauti. Piliečių problemas spendžia vietos institucijos. Individų įsiraukimas daugiau susijęs su komunikacija, o ne su proaktyviu dalyvavimu sprendimuose.Reikšminiai žodžiai: Mažas miestas; Mažų miestelių plėtra; Miesteliai; Miesto gyvenvietės; Miesto raida; Miesto įvaizdis; Pasitenkinimas gyvenimu; Rietavas; Šilalė; Development of small towns; Development of town; Image of town; Lithuania; Rietavas; Satisfaction with life; Small towns; Town; Urban settlements; Šilalė.

ENThe article discusses current issues of Lithuania towns. There are 103 settlements in Lithuania which are granted city status. 14.3 % of the citizens of the Republic of Lithuania live in small towns. In comparison to large cities, demographic situation in small cities is more threatening. Case studies of Rietavas and Šilalė have shown that the number of people living in towns with a different experience is decreasing due to birth and emigration rates. An empirical study was conducted to find out how local people evaluate the quality of life. The interviewed residents of Rietavas and Šilalė generally evaluated the living situation positively, emphasised the cities’ recreational resources as well as mobilisation of local communities and safety aspects. Reasons for pessimism are related to economic and employment issues; more optimistic features: local identity, beautiful city image and development of infrastructure. Residents identified the following issues: attraction of investments, development of business and production, the creation of jobs for women and youth, promotion of community and municipality cooperation. The survey indicates residents’ attachment to the environment, social capital relation to the home and community relations. Educational institutions, clubs and social organisations are treated favourably. Residents’ participation in community organisations is low and social prestige is not an important motivation to participate more actively. Local institutions solve residents’ problems. Individual participation is related more to communication but not with proactive participation in decisions.

Related Publications:
Mažieji miestai Lietuvos gyvenviečių tinkle / Regina Zemlevičienė. Geografijos metraštis 2009, 42(1-2), p. 88-94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7147
Updated:
2017-07-04 14:09:32
Metrics:
Views: 24
Export: