Tikslą riboti konkurenciją turinčių vertikaliųjų susitarimų vertinimas konkurencijos teisėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikslą riboti konkurenciją turinčių vertikaliųjų susitarimų vertinimas konkurencijos teisėje: disertacija
Alternative Title:
Assessment of vertical agreements restricting competition by their object
Publication Data:
Vilnius, 2015.
Pages:
1 pdf (375 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2010-2014 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2015. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Konkurencija; Vertikalieji susitarimai; Ekonominė analizė; Competition; Vertical restraints; Economic analysis.
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Konkurencija / Competition; Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Vertikalieji susitarimai.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas yra ištirti ekonomine analize grįstą požiūrį į savo tikslu konkurenciją ribojančius vertikaliuosius susitarimus, kurie istoriškai buvo vertinami itin neigiamai tiek Europos teismų, tiek Europos Komisijos, tiek ir nacionalinių priežiūros institucijų. Nurodytas tikslas suponuoja ir tyrimo objektą – dviejų tokio pobūdžio susitarimų rūšių, t. y. perpardavimo kainų palaikymo ir absoliučios teritorinės apsaugos, teisinę bei ekonominę analizę. Autorius teigia, kad egzistuoja priežasčių nukrypti nuo vyraujančio formalaus tokio pobūdžio vertikaliųjų susitarimų vertinimo ir prioritetą teikti ekonominiams argumentams, kurie įrodo, jog šie susitarimai negali būti visais atvejais laikomi žalingais vartotojams ir konkurencijos procesui. Atliktas tyrimas koncentruojasi į Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką. Disertaciją sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmoji dalis skirta atskleisti Europos Sąjungos ir Lietuvos konkurencijos teisės tikslus. Antroji dalis pateikia teisinį ir ekonominį vertikaliųjų susitarimų vertinimo kontekstą. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse detaliai analizuojamos dviejų vertikaliųjų susitarimų rūšių – vertikalaus kainų fiksavimo ir absoliučios teritorinės apsaugos, savybės bei teisinio vertinimo praktika. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais autorius pateikia išvadas bei pasiūlymus dėl konkurencijos taisyklių įgyvendinimo tikslą riboti konkurenciją turinčių vertikaliųjų susitarimų atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the dissertation is to examine the economic approach to vertical agreements which have as their very object the restriction of competition and historically were treated very negatively by the European Courts, the European Commission and the national authorities. The research focuses on the two types of such agreements – resale price maintenance and absolute territorial protection. The author argues that it is time to depart from the formalistic evaluation of these vertical agreements and endorse economic analysis which shows that such agreements cannot be always considered as harmful to the consumers and the competitive process. The analysis concentrates on the European Union, United States and Lithuanian legislation and court practice. The dissertation consists of four main parts. The first part is dedicated to examination of the goals of European Union and Lithuanian competition law. The second part provides a legal and economic background of the assessment of vertical agreements. The third and fourth parts analyse in detail the features and practice of specific vertical restraints - vertical price fixing and absolute territorial protection. Relying on the performed research the author provides conclusions and proposals for future competition law enforcement. [From the publication]

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70772
Updated:
2022-01-06 17:40:31
Metrics:
Views: 31    Downloads: 16
Export: