Intelektualaus darbo našumo valdymas taikant biometrines technologijas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektualaus darbo našumo valdymas taikant biometrines technologijas: disertacija
Alternative Title:
Productivity management of intellectual work using biometric technologies
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2014.
Pages:
142 p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2014 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Intelektualus darbas; Darbo našumo valdymas; Daugiakriteriai sprendimų priėmimo metodai; Intellectual work; Productivity management; Multicriteria decision making methods.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Intelektualus darbas; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumo valdymo problema. Siekiant palengvinti sprendimo priėmimo procesą, nustatant intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumo lygį ir pasirenkant priemones jo didinimui, disertacijoje siūlomas intelektualaus darbo našumo valdymo modelis bei jo pagrindu parengta internetinė rekomendacinė intelektualaus darbo našumo valdymo sprendimų paramos sistema. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmi du skyriai skirti literatūros analizei ir intelektualaus darbo našumo valdymo koncepcinio modelio kūrimui. Pirmajame pateikiama darbo našumo samprata, atskleidžiama intelektualaus darbo našumo vertinimo problema ir analizuojami veiklos rezultatų vertinimo metodai, apžvelgiama A. H. Maslow poreikių hierarchijos teorijos taikymas ir sukurtos intelektinės sistemos. Antrajame – pateikta veiksnių, turinčių įtakos intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumui, bei fiziologinių reakcijų ryšio su darbo našumo rodikliais apžvalga, pateikta savęs vertinimo metodų intelektualaus darbo našumui nustatyti, biometrinės analizės metodų taikymo galimybių analizė, remiantis literatūros apžvalga sukurtas koncepcinis intelektualaus darbo našumo valdymo modelis. Trečiame skyriuje pateikiamas koncepcinio modelio pagrindu sukurtos internetinės biometrinės rekomendacinės intelektualaus darbo našumo valdymo sprendimų paramos sistemos aprašas. [Iš leidinio]

ENThe dissertation examines intellectual workers’ labour productivity management problem. In order to improve decision-making process of intellectual workers labour productivity analysis and selection of its improvement measures, in the dissertation is proposed conceptual model of intellectual worker productivity management and on the basis of model web-based biometric recommender decision support system for intellectual worker productivity management is developed. Introductory chapter discusses the research problem, the relevance of research and describes the object of the formulated aim and objectives, describes the research methodology, scientific novelty, the results of practical significance. Introductory chapter is concluded with the dissertation author publications and conferences, reports and thesis structure. The first two chapters are devoted to literature review and development of conceptual model of intellectual work productivity management. In the first chapter the overview of the concept of labour productivity is presented, highlighted the intellectual worker productivity assessment problem and analysed job performance appraisal methods and the overview of application of Maslow’s hierarchy of needs and created intelligent systems of the basis of it is presented. The second chapter is devoted to overview of factors affecting intellectual workers’ labour productivity and interrelationship of physiological reactions and labour productivity and feasibility analysis of self-assessment, biometric analysis methods, on the basis of literature overview the conceptual model of intellectual work productivity management was developed. The third section presents the description developed web-based biometric recommender decision support system for intellectual work productivity management. [From the publication]

ISBN:
9786094577437
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70706
Updated:
2022-01-02 17:22:05
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: