Гендерная сегрегация на рынке труда стран Балтии в период социальной трансформации

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Гендерная сегрегация на рынке труда стран Балтии в период социальной трансформации
Alternative Title:
Gendered segregation in the Baltic countries labor market during social transformation
In the Journal:
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Darbo rinka / Labour market; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTLyties segragacija darbo rinkoje yra fenomenas žinomas daugelyje valstybių. Šiame darbe lyties segragacija darbo rinkoje analizuojama vertikaliu bei horizontaliu aspektais, pasitelkiant lyginamąją analizę Estijos, Latvijos bei Lietuvos darbo rinkose. Straipsnyje analizuojama Lyties segregacijos pokytis 1990-2005 metų periodu. Analizuojant vyrų bei moterų užimtumą autorius nustatė, kad panašūs skirtumai egzistavo tiek 1990, tiek ir 2000. Tačiau socialinė visuomenės transformacija sąlygojo ir žymius pokyčius. Kiekvienoje iš minėtų valstybių atsirado specifinės atskirų ekonomikos sektorių, vyrų bei moterų užimtumo tendencijos. Pasiskirstymas profesijomis Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje skiriasi, tačiau kiekvienoje iš valstybių profesinė pasiskirstymo kaita yra nežymi. Straipsnyje teigiama, kad visuomenei transformuojantis lyties segregacija darbo sektoriuje padidėjo, kadangi tiek vyrai tiek moterys susikoncentravo į atskiras ekonominės veiklos sritis. Profesinės segregacijos indeksas savo ruožtu byloja apie dar gilesnį darbo pasiskirstymą tarp vyrų bei moterų (ypač Estijoje). Pagrindinė lyties segragacijos horizontalaus aspekto tendencija nagrinėjamu laikotarpiu yra jo padidėjimas. Kita vertus, profesinės segregacijos indeksas pakito nežymiai.Reikšminiai žodžiai: Darbo jėgos rinka; Horizontali ir vertikali lyčių segregacija; Transformacija Baltijos šalyse; Labour market; Gender segregation in labour market; Transformations in Lithuania; Latvia.

ENThe segregation of gender on the labour market is a phenomenon that is well known across countries. In this work, gendered segregation on the labour market is analysed in the vertical and the horizontal aspects, employing a comparative analysis for the Estonian, Latvian and Lithuanian labour markets. The article analysis the change of gendered segregation over the period of 1990-2005. In the analysis of occupation of men and women, the author established that similar differences did exist both in the year 1990 and 2000. However, social transformation of the society also brought around significant changes. Isolated specific economic sectors, tendencies of occupation of men and women sprung up in all of said countries. The segregation of professions is different both for Estonia, Latvia and Lithuania; however in each of these countries the professional turnover of the segregation is infinitesimal. The article states that with the society transforming, gendered segregation went up in the labour sector as both men and women got focused on different areas of economic activity. In its turn, the indicator of professional segregation speaks about an even deeper segregation of labour between men and women (especially in Estonia). The main tendency of the horizontal aspect of gendered segregation over the period in question was for it to increase. On the other hand, the professional segregation indicator changed little.

ISSN:
0132-1625
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7054
Updated:
2013-04-28 16:32:27
Metrics:
Views: 23
Export: