Thematicity in Lithuanian and its realization in English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Thematicity in Lithuanian and its realization in English
Alternative Title:
Temos funkcijos raiška lietuvių kalboje ir jos atitikmenys anglų kalboje
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2006, t. 1, p. 127-133
Keywords:
LT
Veiksmažodis; Būtasis dažninis laikas; Veikslas.
EN
Verb; The past frequent tense; Aspect.
Summary / Abstract:

LTTema yra svarbi sakinio kaip pranešimo bei teikiamos informacijos dalis. Sakinio Temos pasirinkimas reguliuoja minties slinktį tekste. Šios kategorijos raiškos priemonės priklauso nuo kalbos gramatinės struktūros ypatybių. Straipsnyje pristatoma sakinio komunikacinė analizė, atlikta gretinant lietuvių ir anglų kalbos sakinius, perduodančius tą patį reikšminį turinį. Analizės tikslas - nustatyti kokiomis priemonėmis lietuvių kalbos sakinio Tema perkeliama į anglų kalbą. Sakinys tiriamas trimis lygmenimis: semantiniu/propoziciniu, sintaksiniu ir komunikaciniu. Šio tyrimo pagrindas yra semantinė sakinio struktūra. Aprašoma jos realizacija sintaksinėje ir komunikacinėje struktūroje. Manoma, kad metodas, kai einama iš propozicinės situacijos į sakinį kaip teksto vienetą, leidžia patikimiau semantizuoti tematizacijos procesą. Analizės pamatu pasirinktas vadinamasis gramatinis modelis veiksnys + tarinys + papildinys + aplinkybė. Vykstant tematizacijai šis modelis gali būti įvairiai transformuojamas. Analizės rezultatai rodo, kad vykstant tematizacijai lietuvių kalbos gramatinis sakinio modelis patiria daug daugiau transformacijų, negu anglų kalbos gramatinis sakinio modelis. Lietuvių kalbos struktūrinės ypatybės leidžia gana tiksliai atkurti giluminę komponentų tvarką. Anglų kalbos gramatinis sakinio modelis nėra toks lankstus. Formalioji angliško sakinio raiška ne visada tiesiogiai atspindi sakinio prasmę. Perteikiant lietuviško sakinio prasmę, anglų kalboje buvo taikomos sintaksinės ir semantinės transformacijos, tačiau dažnai sakinys buvo sudaromas pagal gramatinį modelį. [Iš leidinio]

ENThe theme is an important part of the sentence as a message and information provided. Choice of the sentence theme regulates the flow of ideas in the text. Such means of expression depend on peculiarities of the grammatical structure of the language. The article presents communicative analysis of the sentence comparing Lithuanian and English sentences rendering the same meaning content. The purpose of analysis is to establish which means are used in Lithuanian to convey the theme of the topic into English. The sentence is analysed at three levels: semantic/propositional, syntactic and communicative. The basis of this study is the semantic structure of the sentence. It describes its realisation in the syntactic and communicative structure. The method moving from the propositional situation to the sentence as a unit of text is thought to allow more reliably semantising of the thematicity process. The base for analysis is the so called grammatical model of subject+predicate+object+circumstance. In the thematicity process this model may be transformed in various ways. Analysis results show that in the process of thematicity Lithuanian grammatical model of the sentence experiences many more transformations than the grammatical model of the English sentence. Structural peculiarities of the Lithuanian language allow rather accurately reproducing the deep order of components. The grammatical sentence model in English is not so flexible. The formal expression of the English sentence does not always directly reflect the meaning of the sentence. In conveying the meaning of the Lithuanian sentence, English uses syntactic and semantic transformations but often the sentence is formed according to the grammatical model.

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7017
Updated:
2018-12-20 23:10:38
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: