Jaunimo profesinio pasirengimo ypatumai naujoje socialinėje situacijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo profesinio pasirengimo ypatumai naujoje socialinėje situacijoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
139 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1994. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas buvo pateikti jaunimo profesinės veiklos struktūrines ir jaunimo kaip veikiančio subjekto charakteristikas visuomenės socialinės ir darbo jėgos užimtumo struktūros kontekste. Darbu siekta išanalizuoti socialinės struktūros ir darbo rinkos mechanizmą, jaunimo socialinių grupių esmines charakteristikas profesinės veiklos atžvilgiu, jaunimo profesinio ir socialinio mobilumo ypatumus, vidinį jaunimo rezervą bei jaunimo situaciją darbo rinkoje (nedarbo aspektu). Daugiausia dėmesio darbe skirta jaunimo gyvenimo ir profesiniams planams, jų realizacijai, laisvalaikio ypatumams bei mokymosi ir darbo vertybių sampratai. Atlikti du ilgalaikio sociologinio tyrimo etapai: pirmasis vyko 1983/84 m. su įvairių įstaigų abiturientais, antrasis - 1988/89 m., jo metu buvo apklausti tie patys jaunuoliai, jau pradėję dirbti ar studijuoti. Toks jaunimo, reprezentuojančio konkrečią kartą, tyrimas leidžia paaiškinti socialinio ir profesinio perimamumo tarp kartų ypatumus, parodyti profesinio kelio formavimąsi. Remiantis atliktu tyrimu, disertacijoje pateikiami apibendrinantys modeliai, leidžiantys nustatyti optimaliausius darbinės veiklos kelius. Nustatyta, kad prieš prasidedant žymiems socialiniams pokyčiams visuomenėje, egzistavo konkretus jaunimo įsijungimo į visuomeninę socialinę struktūrą mechanizmas, tyrinėta jaunimo karta buvo orientuota į darbinę veiklą, reikalaujančią atitinkamo profesinio pasirengimo. Daromos išvados apie išsimokslinimo lygio sąsajas su jaunimo statusu, vyresnės ir jaunesnės kartų santykius, profesinę karjerą, vertybines orientacijas bei kitus su profesinio kelio formavimusi susijusius veiksnius.

ENThe aim of the thesis was to provide the structural characteristic of young people’s professional activities as well as the characteristic of youth as an active subject in the context of social and labour force occupation structures. The thesis aims at analyzing the mechanism of social structure and labour market, the main characteristics of social youth groups in terms of professional activities, the features of youth’s professional and social mobility, internal youth reserves and the youth situation on the labour market (in terms of unemployment). The main attention was given to young people’s life and professional plans, their implementation, features of young people’s free time and the concepts of educational and labour values. Two phases of long-term sociological research were completed: the first was conducted in 1983/84 with graduates of different institutions, the second – in 1988/89, during which the same young people, who already commenced labour or studying activities, were surveyed. Such study allows for explanation of the particularities of social and professional continuity between generations and showing the formation of a professional path. Referring to the performed study, the thesis provides the generalizing models, allowing for identification of the optimum path of labour activities. It was established that prior to commencement of significant social changes, there existed a specific mechanism of involvement of youth into the social structure, the studied generation was focused on the labour activities, requiring a corresponding professional preparation. The thesis presents conclusions on the relations between the level of education and the status of the youth, relations between the older and younger generation, professional career, value orientation and other factors, relating to formation of the professional path.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7
Updated:
2022-01-08 11:08:09
Metrics:
Views: 20
Export: