Empfehlungen : zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten für Germanistik - Studierende

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Empfehlungen: zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten für Germanistik - Studierende
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006.
Pages:
80 p
Summary / Abstract:

LTMetodinė priemonė skirta VDU vokiečių filologijos specialybės studentams, rašantiems kursinius ir diplominius bakalauro darbus. Autorės manymu, turėtų padėti renkant medžiaga, pateikiant, cituojant, vertinant darbus. Siekiant kursinių ir diplominių bakalauro darbų objektyvumo ir skaidrumo. Studentai privalo įsisavinti mokslinio darbo pagrindus ir specifinius procedūrinius šio darbo reikalavimus, kurie yra svarbiausia sąlyga sėkmingai studijuoti. Pagal tai turėtų būti vertinamas ir studentų akademinis darbas. Teikiamos rekomendacijos turėtų padėti rengti kursinius, bakalauro ir magistro darbus. Metodinėje priemonėje aptariami formalūs teikiamo mokslinio darbo reikalavimai – popierius, teksto parametrai [pastraipos, šriftas etc.], darbo apimtis, struktūra, išskyrimas, sutartiniai ženklai, pavyzdžių formulavimas ir išskyrimas, turinys. Kalbama apie stilių, citavimą, nuorodas, lenteles. Patariama, kaip turi atrodyti kritinis pirmtakų darbų vertinimas, hipotezių, teiginių ir išvadų formulavimas. Mokoma rašyti referatus, pranešimų tezes.Reikšminiai žodžiai: Metodinė priemonė; Methodical measure.

ENMethodological tool is designed for the VMU students of German philology who write term papers and graduation dissertation. According to the author, it should help during the collection of material, presentation, quotation and the assessment of works. In order the term papers and graduation dissertation to be objective and transparent, the students are required to absorb the essentials for scientific works and specific procedural requirements of this work that are key condition for successful studies. Academic work of students should be assessed under this condition. The recommendations provided should help to develop term papers, graduation dissertation and postgraduate works. The following methodical means discusses the formal requirements for the scientific work being provided - paper, text settings, [paragraph, font, etc.], scope of work, structure, emphasis, conventional signs, formulation and emphasis of samples, content. It is spoken about style, quotes, references, tables. There is some advice on how a critical evaluation of precursor works should look, as well as formulation of assumptions, statements and conclusions. It teaches how to write papers, theses for reports.

ISBN:
9955121459
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6971
Updated:
2013-04-28 16:31:38
Metrics:
Views: 35
Export: