Senoji indoeuropiečių leksika lietuvių liaudies tekstilės terminijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senoji indoeuropiečių leksika lietuvių liaudies tekstilės terminijoje
Alternative Title:
Old Indo-European Vocabulary in Lithuanian Folk Textile Terms
In the Journal:
Keywords:
LT
Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti žodžių grupę, apimančią linų, kanapių ir vilnos apdirbimo įrankių, verpimo ratelio, audžiamųjų staklių bei jų detalių pavadinimus. Analizei pasirinktas aprašomasis metodas. Analizuojami indoeuropiečių tekstilės leksikos žodžiai, kurie tebėra gyvi lietuvių kalboje. Iš tyrimo paaiškėjo, kad tekstilinės medžiagos pavadinimai linai, kanapės, vilna yra bendri daugeliui indoeuropiečių kalbų, o jų apdirbimo įrankiai tokių pavadinimų lietuvių tarmėse išlaikė labai nedaug, plg.: ide. *uer-p- ‘sukti’ – liet. verpti, liet. verpstė ‘įrankis linams verpti’, ide. *roto- ‘ratas’ – liet. ratelis ‘medinis koja minamas verpimo prietaisas’, ide. *sta- ‘stovėti’ – liet. staklės ‘įtaisas naminiams audiniams austi’, ide. *(s)nei- ‘jungti, apjungti’ – liet. nytys ‘staklėse prie dviejų lazdučių sunertos tvirtų siūlų akys’, ide. *skei- ‘atskirti, atskelti’ – liet. skietas ‘staklių prietaisas’, ide. *skeu- ‘stumti, mesti, šauti’ – liet. šaudyklė ‘prietaisas, į kurį dedama šeiva’. Taip pat dalis jų išlaikė senąją ide. priesagą *-tl-, naudojamą įrankiams žymėti, plg.: staklės, šaudyklė. Didesnė dalis tekstilės terminų susiformavo jau lietuvių tarmėse, kai kurie jų atėjo į tekstilės terminus iš kitų sferų.Reikšminiai žodžiai: Teminė grupė; Senoji leksika; Tarmės (Dialektai); Indoeuropiečių kalbos; Romėnai; Viduržemio jūros regionas.

ENThe purpose of the article is to analyse a group of words covering names of linen, hemp and wool processing tools, shuttle, weaving machine and their parts. Analysis is based on the descriptive method. The paper analyses Indo-European textile vocabulary which is still used in Lithuanian. The study made it clear that textile material names of linen, hemp and wool are common for many Indo-European languages and their processing tools have not retained many of such names in the Lithuanian dialects, cf. ide. *uer-p- “to spin” – LT verpti, LT verpstė “tool for spinning linen”, ide. *roto- “wheel” – LT ratelis “wooden foot-activated spinning device”, ide. *sta- “to stand” – LT staklės “device to weave home-made cloth”, ide. *(s)nei- “to connect” – LT nytys “meshes of tight threads laced on the machine at two sticks”, ide. *skei- “to separate” – LT skietas “weaving machine device”, ide. *skeu- “to push, to throw, to shoot” – LT šaudyklė “device in which the bobbin is placed”. A part thereof also retained the old ide. suffix *-tl- used for marking tools, cf. staklės, šaudyklė. A larger part of textile terms formed already in the Lithuanian dialects and some came to textile from other fields.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/696
Updated:
2013-04-28 15:20:43
Metrics:
Views: 37
Export: