Komercinis arbitražas ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6(1) straipsnį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komercinis arbitražas ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6(1) straipsnį
Alternative Title:
Commercial arbitration and the guarantees of the right to a fair trial under article 6(1) of the European Convention on Human Rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2017, Nr. 24 (2), p. 465-489
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komercinis arbitražas; Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Teisingo bylos nagrinėjimo garantijos; Teisė (kreiptis) į teismą; Teisė į tinkamą procesą; Nepriklausomumo ir nešališkumo principas; Bylos nagrinėjimas per įmanomai trumpiausią laiką; Konfidencialumas; Viešas bylos nagrinėjimas; Commercial arbitration; European Convention on Human Rights; Right to a fair trial; Right to (access) a court; Due process; Principle of independence and impartiality; Proceedings within a reasonable time; Confidentiality / public hearing.
Keywords:
LT
Komercinė teisė / Commercial law; Konfidencialumas; Nepriklausomumo ir nešališkumo principas; Socialinės teisės / Social rights; Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas teisingo bylos nagrinėjimo garantijų, kaip jos suprantamos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., ir komercinio arbitražo santykis. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariami bendrieji komercinio arbitražo ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijų suderinamumo aspektai bei nagrinėjamas klausimas, ar minėtos Konvencijos garantijos yra taikytinos sprendžiant ginčą komerciniame arbitraže. Antrojoje ir trečiojoje straipsnio dalyse analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija bei Lietuvos teismų praktika ir doktrina, kurioje atskiros Konvencijos 6(1) str. garantijos – t. y. teisė (kreiptis) į teismą, teisė į tinkamą procesą, nepriklausomumo ir nešališkumo principas, bylos išnagrinėjimas per kiek įmanoma trumpiausią laiką viešumo sąlygomis – buvo nagrinėtos arbitražo kontekste. Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, jog teisės į teisingą bylos nagrinėjimą garantijos turėtų būti tiesiogiai taikytinos komerciniame arbitraže, o ne tik sprendžiant su arbitražu susijusius klausimus valstybės teisme. Taip pat pabrėžtina, jog kai kurių teisės į teisingą teismą garantijų šalys gali atsisakyti, jeigu toks atsisakymas atitinka jam keliamus reikalavimus. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika leidžia manyti, jog paprastai šalys vien sudarydamos arbitražinį susitarimą atsisako teisės kreiptis į teismą ir viešo bylos nagrinėjimo. To paties negalima pasakyti apie teisę į tinkamą procesą bei nepriklausomumo ir nešališkumo principą. Šių garantijų atitinkami elementai gali būti adaptuoti arbitražui, atsižvelgiant į jo sutartinę prigimtį, tačiau arbitražinio susitarimo sudarymas savaime nereiškia jų atsisakymo, o šių principų pažeidimas gali būti laikomas procesinės viešosios tvarkos pažeidimu. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on the interplay between the guarantees of the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights and commercial arbitration. In the first chapter the general issues of compatibility of commercial arbitration and the guarantees of the right to a fair trial are examined as well as the question of whether the said guarantees are applicable to arbitral proceedings. The second and third chapters provide the analysis of the European Court of Human Rights’ (ECHR) jurisprudence, Lithuanian and foreign case law and doctrine regarding the applicability and relation of the specific guarantees of the right to a fair trial – i.e. the right to (access) a court, the principle of due process, the principle of independence and impartiality, the right to a reasonable length of proceedings and the right to a public hearing – in commercial arbitration. The following conclusions are reached: the guarantees of the right to a fair trial should apply not only when the state courts examine arbitration-related matters but also in arbitral proceedings. However, it is to be noted that the parties can waive certain guarantees of the right to a fair trial, if such waiver complies with the applicable requirements. According to the ECHR jurisprudence the parties generally waive their right to access a court and the right to a public hearing by concluding an arbitration agreement. The same is not the case with the principle of due process and the principle of independence and impartiality. Certain elements of these guarantees can be adapted to commercial arbitration, however, the conclusion of an arbitration agreement does not mean that the parties waive these fundamental requirements, a breach whereof might amount to a breach of procedural public policy. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-17-24-2-13
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69052
Updated:
2018-12-17 14:16:32
Metrics:
Views: 11
Export: