Aplinkos būklė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkos būklė
Alternative Title:
The State of the environment
In the Book:
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo priimti nauji įstatymai ir teisės aktai aplinkos srityje. Iki 1990 m. Lietuva praktiškai neturėjo galimybės glaudžiau bendradarbiauti su užsienio valstybėmis, o informacija apie aplinkos būklę buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo laikoma valstybės paslaptimi. Atkūrus nepriklausomybę, padedant užsienio ekspertams, buvo pradėti kurti nauji įstatymai, kiti teisės aktai. 1992 m. priimtas ir ne kartą papildytas Lietuvos Resupublikos aplinkos apsaugos įstatymas, kurio pagrindu buvo priimta daug kitų aplinkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų bei teisės aktų. Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos aplinkos būklė, apžvelgiamas tarptautinis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje. Taip pat pateikiamos LR aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, aptariami klimato kaitos pokyčiai Lietuvoje, analizuojami Lietuvos aplinkos oro taršos duomenys bei vandens kokybė. Teigiama, jog Lietuvoje kaip geriamasis vartojamas požeminis vanduo yra pakankamai geros kokybės, o gruntinio vandens kokybė kaimo vietovėse, kur vartojamas šachtinių šulinių vanduo, dažnai būna užterštas bakteriologiškai bei jame randama nitratų. Darbe prieinama prie išvados, kad didžiausia aplinkos problema yra atliekų tvarkymas. Aplinkos ministerijos duomenimis 1992 – 2000 m. į aplinkos apsaugą investuota 1078 mln. Beveik visos investicijos buvo panaudotos miestų nuotekų valymo įrenginiams statyti.Reikšminiai žodžiai: Aplinkos būklė; Tarptautinis bendradarbiavimas; Gamtiniai ištekliai; The state of the environment; International cooperation; Natural resources.

ENAfter Lithuania regained its independence, new laws and legal acts were created in the sphere of environment. Until 1990, Lithuania practically had no possibility to closely cooperate with foreign states, and information regarding the state of environment in the former Soviet Union was regarded to be the state secret. Following the restoration of independence, with the help of foreign experts, new laws and legal acts were created. In 1992, the Law on Environment Protection of the Republic of Lithuania was passed and amended, on the basis of which there were many other laws and legal acts regulating environmental protection and consumption of natural resources. This article analyses the state of the Lithuanian environment, reviews international cooperation in the area of environmental protection. Also, it lists institutions that are subordinate to the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, listed climate changes in Lithuania, analysed Lithuanian air pollution data and water quality. It is assumed that drinking underground water in Lithuania is or rather good quality, and the quality of ground water in rural areas, where pit-wells are used is not as good as it can have bacteriological pollution and have nitrates. The article concludes that the greatest problem is related to waste management. According to data of the Ministry of Environment in 1992-2000 invested 1078 million into environmental protection. Almost all investments were used for water treatment facilities.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6902
Updated:
2013-04-28 16:30:56
Metrics:
Views: 32
Export: