Vietos bendruomenės telkimas savivaldybėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos bendruomenės telkimas savivaldybėse
Alternative Title:
Concentration of local community in local government
In the Book:
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas vienos iš bendruomeniškumo struktūrinių dalių – vietos bendruomenės funkcionavimas, ją telkiantys veiksniai vietos savivaldos sistemoje. Bendruomeniškumas, vietos bendruomenė, kaip socialinio gyvenimo sfera, Vakarų pasaulyje jau gana seniai yra sociologinių tyrinėjimų objektas. Vienas iš pradininkų buvo vokiečių sociologas Ferdinandas Toenniesas. Kalbėdamas apie dviejų tipų bendruomenes, jis nurodo šiuos požymius, būdingus vietos bendruomenei: daugelio žmonių bendra gimimo vieta; daugelio žmonių bendra gyvenimo vieta; daugelio žmonių darbo vieta; daugelio giminių susitelkimo ir giminės mirusiųjų palaidojimo vieta; tuos pačius žmones aptarnaujančių institucijų vieta; daugelio arba visų tas pats tikėjimas; jausmų išreiškimo vieta. Iš šių požymių matome, kad vietos bendruomenė nėra tik bendruomenė ar juo labiau viena bendruomenių rūšių. dabartiniu metu Vakarų šalyse, ypač JAV, pastebima dar daugiau dėmesio bendruomeniškumui ir ypač vietos bendruomenę telkiantiems veiksniams. Tai vadinama komunitarizmu – nauja bendruomeniškumo ideologija. Kas kita Lietuvoje. Tarpukario laikais beatsirandantį konceptualesnį dėmesį vietos bendruomeniškumui (A. Šerkšno, P. Šalčiaus, A. Maceinos darbai) suardė sovietinė okupacija. Jos metu savarankiška vietos valdžia, vietinė iniciatyva nustojo egzistavusi, todėl ir vietos bendruomenę telkiantys veiksniai buvo sunaikinti arba patys po mažu nunyko. Šiandien klausimas apie vietos bendruomenę telkiančius veiksnius savivaldybėse įgauna naują prasmę ir turi geras tendencijas plėtotis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos bendruomenė; Savivaldybės; Komunitarizmas; Bendruomenės plėtra; Pilietinė visuomenė; Local community; Municipality; Communicator; Development of community; Civic sociality.

ENThis article analyses a structural part of sociality, i.e. functioning of local society, factors of its concentration in a system of local autonomy. Sociality, local community as sphere of social life in the Western world is quite old object for sociological research. One of initiators was German sociologist F. Tennies. Analyzing two types of communities he pointed out the following evidences for local community: the common birth place for many people; the common place of residence for many people; the common workplace for many people; the place of many relatives rally and cemeteries of family members; the place of institutions servicing the same people; the same religion of many or all people; the place of feeling expressions. These evidences prove that local community is not just a community or even one sort of community. Currently in West countries, especially in the USA, major attention for sociality and especially for community’s concentration factors is observed. This is called communitarism - new ideology of sociality. The situation in Lithuania is different. Emergent conceptual attention to local sociality (works of A. Šerkšnas, P. Šalčius, A. Maceina) has been destroyed by soviet occupation. Hereupon independent local government, local initiative quit existing, therefore the local community concentration factors have been destroyed or slowly perished by themselves. Now the question about local community concentration factors gains new meaning and has good tendencies for development.

ISBN:
995551664X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6883
Updated:
2020-06-06 11:49:50
Metrics:
Views: 54
Export: