Career construction in academic setting: links between career adaptability and study engagement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Career construction in academic setting: links between career adaptability and study engagement
Alternative Title:
Karjeros konstravimas akademinėje aplinkoje: sąsajos tarp karjeros adaptyvumo ir įsitraukimo į studijas
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2016, Nr. 18, p. 71-88
Summary / Abstract:

LTTyrimo problema. Tyrėjai pabrėžia, kad žmonėms ypač svarbus adaptyvus karjeros elgesys ir resursai, padedantys valdyti karjeros raidą. Dėl to atsiranda naujų konstruktų, padedančių individui sėkmingai valdyti savo karjerą. Vienas iš jų yra karjeros adaptyvumas, apimantis tokius resursus kaip susirūpinimas, kontrolė, smalsumas ir pasitikėjimas. Šiame tyrime siekiama atrasti sąsajas tarp šių resursų ir įsitraukimo į studijas. Įsitraukimas ankstesniuose tyrimuose ne kartą naudotas kaip profesinės gerovės indikatorius tiek darbuotojų, tiek studentų imtyse. Be to, įsitraukimas kai kurių\ autorių laikomas adaptacijos rezultatu. Taigi, kalbant apie karjeros adaptyvumą, tikėtina, kad įsitraukimas į studijas yra vienas iš daugelio pozityvių su karjera susijusių rezultatų. Tikslas. Tyrimo tikslas – ištirti sąsajas tarp kolegijų studentų karjeros adaptyvumo ir įsitraukimo į studijas. Tiriamieji ir metodai. Tyrime dalyvavo 273 kolegijų studentai (amžiaus vidurkis=20,71, SD=2,89). Tyrime naudoti instrumentai: Karjeros adaptyvumo skalės trumpoji versija (CAAS-SF; Maggiori et al., 2015), Utrechto įsitraukimo į darbą skalės trumpoji studentų versija (Schaufeli et al., 2002) ir demografinių duomenų klausimynas. Rezultatai. Karjeros adaptyvumo resursai – susirūpinimas, kontrolė, smalsumas ir pasitikėjimas – buvo susiję su įsitraukimu į studijas: energingumu, pasinėrimu ir atsidavimu. Susirūpinimas ir pasitikėjimas statistiškai reikšmingai prognozavo įsitraukimo dimensijas. Išvados. Rezultatai patvirtina karjeros adaptyvumo resursų reikšmę kolegijų studentų įsitraukimui į studijas. [Iš leidinio]

ENBackground: Scholars are highlighting the importance of adaptive career behaviors and resources that people could employ in directing their own career development across the lifespan. New constructs emerge with the intention to help the individuals to manage their careers. One of the most promising constructs is career adaptability, which includes such resources as concern, control, curiosity, and confidence. This study attempts to link those resources and study engagement. Engagement has been previously employed as an indicator of occupational well-being of both employees and students. Moreover, study engagement is considered to be adaptation result by some authors. Possibly, study engagement might be one of many positive career-related outcomes linked to career adaptability. Purpose: The purpose of the study is to analyze the links between college students’ career adaptability and study engagement. Method: the sample consisted of 273 college students (Mage=20.71, SDage=2.89). Career Adapt-Abilities Scale-Short Form (CAAS-SF; Maggiori et al., 2015), the short version of the Utrecht Work Engagement Scale – student version (UWES-S-9; Schaufeli et al., 2002; Schaufeli et al., 2006) and a questionnaire for demographic variables were used in the study. Results: Career adaptability resources, namely, concern, control, curiosity, and confidence, were linked to study engagement expressed as vigor, dedication and absorption. Concern and confidence were the only significant predictors of study engagement dimensions. Conclusion: The results support the importance of career adaptability resources for college students’ engagement. [From the publication]

DOI:
10.7220/2345-024X.18.4
ISSN:
1941-7233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68649
Updated:
2022-01-17 14:13:25
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: