Mokyklų vadovų bendrųjų kompetencijų vertinimas preskriptyviu ir deskriptyviu požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų vadovų bendrųjų kompetencijų vertinimas preskriptyviu ir deskriptyviu požiūriu
Alternative Title:
Evaluation of school heads’ general competencies within prescriptive and descriptive insight
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 127, p. 148-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai; Bendrosios kompetencijos; Kompetencijų vertinimas; Preskriptyvus ir deskriptyvus požiūris; Vertinimas; Evaluation of competencies; General competencies; General education school heads; Prescriptive and descriptive insight.
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Bendrosios kompetencijos; Kompetencijos / Competencies; Preskriptyvus ir deskriptyvus požiūris; Mokykla / School.
EN
Evaluation of competencies; General competencies; General education school heads; Prescriptive and descriptive insight.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis bendrojo ugdymo mokyklų valdymas kelia aukštus reikalavimus vadovų vadovavimo įstaigai kompetencijoms. Straipsnio tikslas – nustatyti, kaip mokyklų vadovai vertina vadovavimo kompetencijų svarbą ir savo gebėjimų lygį, taip pat išryškinti tobulintinas sritis. Sprendžiant tyrimo uždavinius, straipsnyje teoriniu lygmeniu aptariamos bendrojo ugdymo mokyklų vadovų vadovavimo kompetencijų nuostatos ir apžvelgiami kai kurių institucinių vertinimų rezultatai. Empirinio tyrimo duomenys atskleidžia preskriptyvius ir deskriptyvius požiūrius į vadovų bendrųjų kompetencijų ir jų komponentų svarbą mokyklos vadovo darbe. Tyrimo rezultatų metaanalizė patvirtino pasirinktų tyrimo strategijų ir metodų tinkamumą mokyklų vadovų bendrųjų kompetencijų vertinimo problemai nagrinėti. Tyrimo duomenys leido iškelti prielaidą, kad vadovų kompetencijų institucinio vertinimo metu daugiau dėmesio kreipiama į preskriptyviu požiūriu svarbias kompetencijas, o vadovai labiau akcentuoja deskriptyviu požiūriu – jų praktiniame darbe – svarbias kompetencijas. [versta iš angliškos santraukos]

ENModern management of general education schools sets high requirements for school heads’ managerial competencies. This research aim is to determine how school heads evaluate the importance of managerial competencies and their mastery level, as well as to highlight the relevant areas for improvement. Solving the study objectives, the article discusses theoretical provisions of school heads’ managerial competencies evaluation, and gives the overview of some institutional evaluation results. The empirical research data reveals prescriptive and descriptive insights to the importance of managerial school heads’ competencies and their components in a school leader work. Performed meta-analysis of the results helped to confirm that selected research strategies and methods are suitable to examine school heads’ general competencies evaluation problem. Research data led to assume that during institutional evaluation more attention is paid to the competencies which are important in the prescriptive terms, meanwhile school heads emphasize competencies in the descriptive terms, as they are more useful in their practical work. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.45
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68629
Updated:
2019-03-14 11:28:29
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: