Educational environment of the modern school in the aspects of learning factors, school climate and education paradigms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational environment of the modern school in the aspects of learning factors, school climate and education paradigms
Alternative Title:
Šiuolaikinės mokyklos edukacinė aplinka mokymosi veiksnių, mokyklos klimato ir ugdymo paradigmų aspektais
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 126, p. 62-82
Summary / Abstract:

LTMokyklos šiuolaikiškumas siejamas su besikeičiančiu požiūriu į mokytojo ir besimokančiojo vaidmenis, akcentuojant mokinių mokymosi aktyvumą ir savarankiškumą, šiuolaikinėmis technologijomis grindžiamą mokymą ir orientaciją į demokratinius principus, humanistines vertybes (toleranciją įvairovei, pagarbą asmens individualumui) ir šias vertybes atitinkančios mokyklos kultūros konstravimą. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenys apie mokinių, jų tėvų ir mokytojų suvokiamas dabartinės mokyklos edukacinės aplinkos realijas ir „geros mokyklos“ edukacinės aplinkos lūkesčius. Šiame tyrime edukacinė aplinka nagrinėjama kaip visuma pedagoginių ir psichologinių mokymosi bei mokyklos klimato veiksnių. Nagrinėjant tyrimo duomenis atskleidžiami edukacinės aplinkos bruožai įvairių ugdymo paradigmų požiūriu, t. y. nagrinėjant edukacinės aplinkos veiksnius kaip poveikį mokiniui; kaip sąveiką ir bendradarbiavimą su mokiniu; ar kaip aplinką, įgalinančią mokinio aktyvų mokymąsi. Mokinių, jų tėvų ir mokytojų apklausos rezultatų lyginamoji analizė išryškino jų nuomonių apie dabartinės ir geros mokyklos edukacinę aplinką panašumus ir skirtumus. Tyrimo duomenų analizė rodo, kad dabartinė mokykla turi nemažai tokių bruožų, kurių jie pageidautų ir geroje mokykloje. Respondentai teigė, kad dabarties mokyklai būdinga mokytis motyvuojanti ir įgalinanti aplinka, yra užtikrinama mokymo veiklų ir informacinių resursų įvairovė. Mokymo konteksto (mokyklos socialinio psichologinio klimato) veiksnių analizė rodo, kad mokiniai ir jų tėvai dabartinę mokyklą vertina kaip pasižyminčią lanksčia taisyklių sistema, aiškiais drausmės, elgesio ir tvarkos reikalavimais. Mokinių nuomone, dabartinė mokykla pasižymi orientacija į mokinius, pripažįsta ir toleruoja mokinių individualius skirtumus ir poreikius.Tačiau ir dabartinėje, ir geroje mokykloje jiems svarbu mokyklos dėmesys ne tik mokymosi veiklų ir resursų įvairovei, bet ir mokyklos tvarkai. Respondentų nuomone, gera mokykla turi sukurti saugią edukacinę aplinką, joje turi būti nekintantys drausmės, tvarkos ir standartinio elgesio reikalavimai. Edukacinės aplinkos faktorių analizė išryškino esminius dabartinės ir geros mokyklos bruožus įvairių ugdymosi paradigmų požiūriu. Tyrimo duomenys rodo, kad dabartinė mokykla derina aktyvaus mokymosi, mokinių ir mokytojų sąveikos ir mokyklos poveikio mokiniui paradigmas. Vis dėlto poveikio mokiniui paradigma dabartinėje mokykloje yra ryškiausia. Geroje mokykloje pageidautinos ryškesnės aktyvaus mokymosi ir mokinių bei ugdytojų sąveikos tendencijos, bet išlieka reikšminga ir ugdymo kaip poveikio mokiniui paradigma. Poveikio paradigma labiausiai išryškėjo mokyklos klimato dimensijoje. Nors dabartinėje mokykloje mokyklos klimatas kuriamas bendradarbiaujant mokyklos bendruomenei, lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių nuomonę (sąveikos paradigma), tačiau skirtingai, nei apibūdindami dabartinę mokyklą, kaip lanksčiai sprendžiančią drausmės ir tvarkos problemas, geros mokyklos ugdymosi aplinkoje mokiniai, tėvai ir pedagogai akcentavo poveikio paradigmą ir griežtokas drausmės ir elgesio problemų sprendimo priemones. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the research data on the current realia of educational environment in school perceived by pupils, their parents and teachers as well as their expectations related to educational environment of the Good school. On the ground of questionnaire survey data, pedagogical and psychological factors of learning and school climate as perceived by the respondents are analysed; characteristics of educational environment are revealed in the aspects of the impact, interaction and learning paradigms. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.20
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68602
Updated:
2022-01-06 19:54:42
Metrics:
Views: 11    Downloads: 10
Export: