The Impact of assessment and selfassessment methods of learning achievements and progress on adolescent self-esteem building

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of assessment and selfassessment methods of learning achievements and progress on adolescent self-esteem building
Alternative Title:
Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo įtaka paauglių savigarbai
In the Journal:
Pedagogika. 2016, 124, p. 160-171
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą galima laikyti prasmingu tada, kai jis motyvuoja mokytis ir yra suprantamas kaip kiekvieno mokinio mokymosi procese daroma pažanga, skatinanti pasitikėjimą savo jėgomis. Šiuolaikinis mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas vis dar pernelyg yra orientuotas į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei jų fiksavimą pažymiu. Mokykla nepakankamai orientuojasi į individualias mokinių mokymosi reikmes. Tokia vertinimo sistema neatitinka keliamų ugdymo tikslų ir nedera su šiuolaikiniais mokymo(si) metodais. Šio darbo tikslas yra atskleisti mokytojų požiūrį į formalius ir neformalius mokinių pasiekimų vertinimo būdus, stiprinančius ir menkinančius jų savigarbą. Situacijos analizei atlikti buvo taikomas kokybinio tyrimo metodas (pusiau struktūruota apklausa). Tyrimo duomenys apdoroti atliekant turinio ir diskurso analizę. Tyrime dalyvavo 86 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Tyrimų rezultatai rodo, kad mokytojai akcentuoja būtinybę sutelkti dėmesį į vertinimą, kuris suteikia mokiniams veiksmingą grįžtamąjį ryšį, nurodantį tobulėjimo kryptis, suteikia pasitikėjimo savimi. Mokytojų požiūriu, vertinimas turėtų būti traktuojamas kaip pagalba mokiniui, padedanti adekvačiai įvertinti savo gebėjimus ir galimybes, motyvuojantis siekti pažangos, skatinantis mokinį mokytis sau, pajusti mokymosi sėkmę. Į paauglį orientuotus, aktyvinančius jo saviraišką, savarankiškumą, atsakingumą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą skatinančius bei mokinio stiprybes ir gebėjimus atskleidžiantį pasiekimų vertinimą, mokytojai laiko paauglių savigarbą stiprinančiu veiksniu. Nuolatine kontrole, skirtybių nepripažinimu, nepasitikėjimu grindžiamu bei į mokinio klaidų akcentavimą orientuotą pasiekimų vertinimą mokytojai nurodė kaip paauglio savigarbą menkinančius veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi pasiekimai; Savigarba; Vertinimas; Įsivertinimas; Academic achievements; Assessment; Self-assessment; Self-esteem.

ENAssessment is meaningful when it motivates to learn and is perceived as the progress made by student in the process of learning, which strengthens students’ self-esteem. The school insufficiently focuses on individual learning needs of students and allocates the most significant attention to testing. Such system of assessment fails to address the set goals of education and does not comply with contemporary methods of teaching/learning. The purpose of study is to reveal teachers’ attitude towards formal and non-formal ways of assessing learners’ achievements that boost or impair their self-esteem. The teachers emphasised the necessity to concentrate on assessment providing learners with efficient feedback, which indicates guidelines for improvement and enhances their self-esteem. Assessment should be treated as support to a learner, which enables him or her to adequately evaluate own abilities and opportunities, motivates to seek progress. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2016.59
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Institutional reform for transformative competencies: teacher training transformations in Lithuania / Ausra Rutkiene. Research, policymaking, and innovation: teacher and education development in Belt and Road Countries / Yan Wang, Gábor Halász, Ainat Guberman, Ahmed Baghdady, Oded Mcdossi, editors. Singapore: Springer, 2023. P. 153-167.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68472
Updated:
2019-11-28 14:06:07
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: