Teisinių konsultacijų suteikimo būdai Lietuvos valstybinių institucijų interneto svetainėse vyriausybės nustatytų reikalavimų kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinių konsultacijų suteikimo būdai Lietuvos valstybinių institucijų interneto svetainėse vyriausybės nustatytų reikalavimų kontekste
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTInformacinės visuomenės kūrimas yra pirmasis iš trijų Lietuvos valstybes prioritetų, įtvirtintų Valstybes ilgalaikės raidos strategijoje. Tai atitinka Europos Sąjungos siekius. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tikslai yra suderinti su Lisabonos strategija bei iniciatyvos "eEurope - informacinė visuomenė visiems" nuostatomis bei reikalavimais. Elektroninės valdžios tikslas - kokybiškai ir efektyviai teikti visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms viešąsias paslaugas ir informaciją. Būtent šiuolaikiškų informacinių technologijų platus naudojimas viešojo administravimo sektoriuje leidžia sukurti tinkamas sąlygas, užtikrinančias sėkmingą interneto paslaugų, teikiamų piliečiams, elektroninės valdžios projektų įgyvendinimą bei elektroninės demokratijos plėtrą - svarbiausius informacinės visuomenės plėtros komponentus. Konkurencingumo didėjimas tiesiogiai priklauso nuo gebėjimo naudojantis interneto priemonėmis gauti reikalingą informaciją ir užmegzti ryšius tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Labai svarbus vartotojams yra laisvas priėjimas prie teisinės informacijos bei jos operatyvus pateikimas ir atnaujinimas. Straipsnyje pateikiama svarbiausių Lietuvos valstybinio valdymo institucijų interneto svetainių analizė tikslu nustatyti, kaip šiose svetainėse yra užtikrinama teisinių konsultacijų galimybė. Tyrimas buvo pradėtas dar pernai metais, šis straipsnis pateikia tęstinio tyrimo rezultatus (pirminio tyrimo rezultatai buvo pateikti "Informacinėse technologijose' 2005"). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektroninės konsultacijos; Teisinės konsultacijos; Informacinės technologijos; The e-consultations; The legal consultation; The informational technologies; Teisins konsultacijos; Informavimas; Viešojo administravimo institucių puslapiai; Legal aid; Sites of institutions of public administration.

ENDevelopment of information society is one of the three main priorities of Lithuanian Republic, stated in Lithuanian long development strategy. It fits the goals of European Union. Objectives of Lithuanian information society development are coordinated with attitudes and demands of Lisbon strategy and initiative "eEurope - information society for everyone". The main goal of e-government is qualitative and effective submission of information and public services for society, business subjects and institutions. Exactly the wide employment of modem information technologies in public administration lets us to create the proper conditions that ensure the successful realisation of internet services submission to citizens and development of electronic democracy - the most important components of information society development. Increase of competitive ability sprightly depends on ability using internet measures to receive needful information and to set connections both in Lithuania and abroad. The free access to legal information and operative its submission and update is very important for users. The research represents the results of the main Lithuanian public administration sites analysis for purpose to establish, how opportunity of legal consultation is ensured on such sites. The research was started last year; this article presents results of continuous research (results of first part of research were presented in "Information technologies' 2005". [From the publication]

ISBN:
9955099933
Related Publications:
Teisinės informacijos pateikimo būdai Lietuvos valstybinių institucijų interneto svetainėse vyriausybės nustatytų reikalavimų kontekste.. Informacinės technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga: 2005 m. sausio mėn. 26-27 d. T. 2 / redakcinė kolegija: Albertas Čaplinskas ... [et al.] ; sudarytojas Aleksandras Targamadzė. Kaunas: Technologija, 2005. P. 742-751.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6816
Updated:
2013-04-28 16:29:51
Metrics:
Views: 20
Export: