Investicijų į aukštojo mokslo institucijas valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų į aukštojo mokslo institucijas valdymas
Alternative Title:
Investment management in higher education institutions
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 141-149. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Augiakriteris vertinimo metodas; Daugiakriteris vertinimo metodas; Investicijos į aukštąjį mokslą; MULTIMOORA; Tvarios vertės kūrimas; Tvarumas.
EN
Investment in higher education institutions; MULTIMOORA; Multi-criteria evaluation; Sustainability; Sustainable value creation.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu aukštojo mokslo sektorius susiduria su tokiais pokyčiais, kaip padidėjusi konkurencija, globalizacija, ribotas finansavimas. Būtent ribotas finansavimas neleidžia atskleisti viso aukštojo mokslo potencialo. Per mažas skiriamas finansavimas riboja mokslinių tyrimų atlikimą, menkina aukštojo mokslo kokybę, blogina mokymosi sąlygas, o tai turi didelės įtakos kuriant tvarią vertę. Straipsnyje nagrinėjami mokslo, tvarumo ir finansiniai rodikliai. Siekiant įvertinti Europos valstybių padėtį, jų pažangą, buvo pritaikytas daugiakriterio vertinimo MULTIMOORA metodas. Šis metodas pasitelktas siekiant nustatyti, jog, kuo šalyje labiau skatinamos investicijos į aukštąjį mokslą, tuo šalis yra tvaresnė ir geba kurti tvarią vertę. Gauti rezultatai atskleidė: kuo šalis finansiškai stipresnė ir stabilesnė, tuo geresnė jos pozicija vertinant tiek pagal mokslo, tiek pagal tvarumo rodiklius. Finansiškai stabili šalis gali skirti didesnes investicijas švietimui, skatinti mokslinių tyrimų atlikimą, kurti sąlygas formuotis aukštos kokybės MTEP, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. [Iš leidinio]

ENRecently, the higher education sector faces a series of changes, such as increased competition, globalization, limited funding. Limited funding does not reveal the full potential of the higher education, too little funding restricts research performance, diminishes the quality of higher education, worsen the conditions for learning and this has important implications for sustainable value creation. The article explores relationship between education, sustainability and financial indicators in order to evaluate the situation and advancement in the European countries, applied multi-criteria evaluation method MULTIMOORA. This method aims to prove that the more encourage investment in higher education and research, the more sustainable the state is and creates sustainable value. The results revealed that the more financially stronger and stable country is, the better position by assessing both the scientific and the sustainability indicators. Financially stable country can give higher investment in education, to promote the conduct of research, create conditions for the formation of high-quality R&D, to prepare highly qualified specialists. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.717
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimas pokyčių kontekste / Mantė Gasiūnaitė-Binkienė. International security in the frame of modern global challenges. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018. P. 31-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68126
Updated:
2018-12-17 14:05:48
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: