Viešojo administravimo subjektas kaip sutarties šalis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo subjektas kaip sutarties šalis: disertacija
Alternative Title:
Public administrative body as a party to the contract
Publication Data:
Vilnius, 2014.
Pages:
1 pdf (485 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2009-2013 metais Vilniaus universitete Teisės fakultete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
Viešasis administravimas; Sutarties laisvė; Lygiateisiškumas; Viešasis interesas; Administracinė sutartis.
EN
Public administration; Freedom of contract; Legal equality; Public interest; Administrative contract.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas viešojo administravimo subjekto, kaip sutarties šalies, teisinis statusas. Teisės požiūriu analizuojama, ar šiam subjektui, kaip sutarties šaliai, yra pagrįsta priskirti administracinį (valdžios subjekto) statusą, ir kokią įtaką jo statuso sutartyje vertinimui turi viešojo funkcinio pobūdžio elementai (viešojo intereso, valstybės funkcijų įgyvendinimas). Pirmoje disertacijos dalyje pateikiama viešojo administravimo subjekto administracinio ir civilinio (juridinio asmens) teisinio statuso samprata, pagrindiniai elementai ir teisės principai, su kuriais jie siejami, nustatant, kurie iš jų pagrįstai priskirtini šio subjekto, kaip sutarties šalies, statusui. Antroje dalyje analizuojami viešojo ir privataus teisinio statuso atribojimo principai tarptautinėse teisinėse sistemose (tarptautinėje privatinėje ir ES konkurencijos teisėje), tiriant, kokiose ribose viešasis subjektas laikomas veikiančiu remiantis valdžios subjekto statusu (acta iure imperii). Taip pat šioje dalyje tyrinėjama, kaip šio subjekto statusas traktuojamas pagal administracinės sutarties doktriną, įvertinant prerogatyvų jam sutartyje suteikimo pagrįstumą. Trečioje dalyje išsamiai nagrinėjamos Lietuvos pozityviosios teisės ir teismų praktikos nuostatos dėl viešojo administravimo subjektų sudaromų sutarčių ir jų statuso sutartyje, tiriant specifinio pobūdžio sutarčių nepriskyrimo civilinei teisei jurisprudencines priežastis ir pagrįstumą, minėtų subjektų teisių ir laisvių sutartyje teisinį reglamentavimą ir vertinimą teismuose, išryškinant problemas, kliudančias teisingai kvalifikuoti sutartis dėl nepagrįsto šių subjektų, kaip sutarties šalies, teisinio statuso vertinimo. [Iš leidinio]

ENIn this dissertation the contractual legal status of public administrative body is researched, analyzing, whether in the system of law this body, as a party to the contract, can be reasonably considered as the public administrative authority, and what is the relevance of functional elements, such as the implementation of public interest or the State’s functions, to the definition of its contractual status. In the first part the administrative and the civil legal personality of this body are presented, revealing and determining the main elements and the legal principles which can be reasonably attributed to its contractual status. In the second part the principles for the delimitation of public and private status in the international legal systems (private international law and the European Union competition law) are analyzed, searching of the limits, in which the public body is considered to be acting on the grounds of the public authority (acta iure imperii). Further in this part the perception of the public administrative body’s status in the doctrine of administrative contract is researched, assessing whether it is reasonable to attribute the prerogative powers to its contractual status. In the third part the thorough investigation of the Lithuania’s positive and case law, concerning the contracts and the contractual status of the public administrative bodies is carried out, focusing on the rationality of jurisprudential reasoning, by which some specific contracts are excluded from the sphere of civil law, the legal regulation and judicial interpretation of the said bodies’ contractual rights and freedoms, revealing the problems in the legal assessment of contracts, occurring due to unreasonable interpretation of the contractual legal status of these bodies. [From the publication]

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68123
Updated:
2022-02-08 08:26:41
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: