Protection of the right to privacy in the media

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Protection of the right to privacy in the media
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTTeisė į privatų gyvenimą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir priklauso trečiosios kartos teisėms. Privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas yra įtvirtintas LR Konstitucijos 22 str.; draudžiama ne pagal įstatymą rinkti, saugoti, naudoti ir platinti duomenis apie asmens privatų ir šeimyninį gyvenimą. [...] Nors teisė į privatų gyvenimą yra pakankamai detaliai reglamentuota, ji mažai žinoma daugumai Lietuvos gyventojų, nes labai retai kreipiamasi į teismą ar ikiteismines institucijas dėl šios teisės pažeidimo. Autorius dvejoja dėl tam tikrų įstatymų nuostatų atitikimo Konstitucijai. Keliamas klausimas, ar CK 6.736 str., įtvirtinantis nuostatą, kad informacija apie pacientą be jo sutikimo gali būti teikiama kitiems asmenims, jei tai nedaro žalos paciento ar kito asmens privataus gyvenimo interesams, neprieštarauja Konstitucijai. Nagrinėjamos visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, taip pat susijusios su galimybe platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo, jei tai nesukelia žalos tam asmeniui. Autoriaus teigimu, pastarąsias nuostatas reikėtų taisyti, turėtų būti priimti įstatymų papildymai, kuriais būtų įtvirtinama asmens, kurio teisė į privatų gyvenimą buvo pažeista viešai paskelbiant informaciją apie jo privatų gyvenimą, teisė į kompensaciją už tokiais veiksmais padarytą moralinę žalą.[..].Reikšminiai žodžiai: Žiniasklaida; Teisė į privatų gynimą; Mass media; Right to privacy.

ENThe right to private life is one of the fundamental human rights and is classed as a generation-three right. The immunity of private and family life is fixed under Article 22 of the Constitution; it is forbidden to illegally collect, store, use and disseminate data on a person’s private and family life. [...] Although the right to private life is regulated with sufficient detail, many Lithuanian people are not very well aware of it as appeals over violations of this right are made to court or pre-trial institutions very rarely. The author is having doubts regarding the conformity between certain legal provisions and the Constitution. He raises a question of whether Article 6.736 of the CC that fixes a provision that patient’s information can be issued to other individuals without the consent of the patient, unless it damages the private life interests of the patient or another individual is in line with the Constitution. Analysis covers provisions of the public information law that are also related to the possibility of dissemination of private information without the person’s consent, unless it jeopardises that person. In the author’s opinion, the latter provisions should be amended and laws must be supplemented to establish the right of the person whose right to private life was violated through publication of their private information to compensation of the related damages.[..].

ISBN:
9984143236
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6810
Updated:
2013-04-28 16:29:48
Metrics:
Views: 24
Export: