Education of sociality in small communities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Education of sociality in small communities
Alternative Title:
Bendruomeniškumo ugdymasis mažose bendruomenėse
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 4 (91), p. 3-8
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Bendruomeniškumas mažose bendruomenėse lemia kaupiamą įsipareigojimo, suartėjimo ir susiejimo socialinį kapitalą. Bendruomenės nariams ugdantis bendruomeniškumą didėja bendruomenės įsipareigojimo, suartėjimo ir susiejimo socialinis kapitalas. Tikslas – atskleisti bendruomenės grupių veiklos ir bendruomenės įsipareigojimo, suartėjimo ir susiejimo socialiniu kapitalu sąsajas. Metodai. Tiriant buvo naudojamas klausimynas, sukurtas naudojant F. J Elgar ir kt. (2011) pagrindines mintis. Bendruomeniškumas tyrimo metu siejamas su socialiniu kapitalu, tiksliau jo sudėtinėmis dalimis – bendruomenės įsipareigojimo, suartėjimo ir susiejimo socialiniu kapitalu. Respondentai buvo prašomi penkių balų Likert skalėje įvertinti klausimyne pateiktus teiginius. Buvo išskirtos dvi respondentų grupės: dalyvaujantys bendruomenės veikloje (240 žmonių, tarp jų 35% vyrų ir 65% moterų; amžiaus vidurkis 48,52 metų) ir nedalyvaujantys (262 žmonės, 62,6% moterų ir 37,4% vyrų; amžiaus vidurkis 46,97 metų). Rezultatai. Abiejų grupių nuomonės vertinant įsipareigojimo socialiniu kapitalu požymius esmingai nesiskyrė (p>0,05). Statistiškai reikšmingai nuomonės skyrėsi vertinant suartėjimą (p<0,05; t=4,56 ) ir susiejimą socialiniu kapitalu (p<0,05; t=3,17). Tikrinant nuomonių skirtumus tarp abiejų grupių poromis vyrai–vyrai ir moterys– moterys nustatytas statistiškai reikšmingas suartėjimo (p<0,05; t=88,19) ir susiejimo socialiniu kapitalu (p<0,05; t=4,01) požymių moterų vertinimo skirtumas. Galima teigti, kad mažų miestelių žmonės, menkiau išsiugdę bendruomeniškumo bruožus, mažiau pasitiki ne artimais žmonėmis bei savivaldos ir valstybės institucijomis nei asmenys, veikiantys įvairiose bendruomenės grupėse. Aptarimas ir išvados.Aptarimas ir išvados. Veikla bendruomenės grupėse palankiai ugdo bendruomeniškumą, taigi ir socialinio kapitalo stiprinimą, kuris yra prielaida bendruomenės narių gerovei. Suartėjimo socialiniu kapitalu požymis būdingesnis moterims nei vyrams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomeniškumas; Bendruomenė; Kapitalas; Suartėjimo socialinis; Suartėjimo socialinis kapitalas; Susiejimo socialinis kapitalas; Įsipareigojimo socialinis kapitalas; Bonding social capital; Bridging social capital; Community; Linking social capital; Sociality.

ENResearch background and hypothesis. Sociality in small communities leads to accrued social capital of bonding, bridging and linking. Education of community members’ sociality increases bonding, bridging and linking social capital of the community. Research aim of this study was to reveal the links between activity of community groups and community bonding, bridging and linking social capital. Research methods. The subjects filled in the questionnaire based on the research of F. J. Elgar et al. (2011). The sociality was associated with community social capital, namely its components of bonding social capital, bridging social capital and linking social capital. The subjects were asked to evaluate the items using Likert type 5 point scale. The participants were divided into two groups: engaged in community activities (240 people, among them 35% males and 65% females, mean age 48.52 years) and not engaged in activities (262 people, 62.6% females and 37.4% males, mean age 46.97 years). Research results. The estimates of both groups on bonding social capital scale were not statistically significant (p>0.05). Statistically significant differences were found assessing the bridging social capital (p<0.05; t=4.56), and linking social capital (p<0.05; t=3.17) in both groups. Checking the differences of opinions between both groups of men – men and women – women showed statistically significant differences only for women’s bridging social capital (p<0.05; t=88.19) and linking social capital (p<0.05; t=4.01). Discussion and conclusions.The data confirmed the hypothesis that bridging and linking social capital was related to community engagement. The engaged participants indicated higher levels of bridging and linking social capital. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67843
Updated:
2021-02-25 09:58:59
Metrics:
Views: 10
Export: