Assessment of the reliability of cognitive (attention and memory) tests

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the reliability of cognitive (attention and memory) tests
Alternative Title:
Kognityvinių funkcijų (dėmesio ir atminties) testų patikimumo vertinimas
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 3 (86), p. 18-25
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Klinikinėje praktikoje kognityvinių funkcijų vertinimui naudojami specialūs neuropsichologiniai testai dažnai yra sudėtingi, užimantys daug laiko, reikalaujantys specialių žinių, brangūs, todėl kognityvinės funkcijos dažnai lieka nepakankamai įvertintos. Dėl to mūsų pasirinkti ir patikrinti trumpalaikės atminties ir dėmesio vertinimo testai galėtų būti sėkmingai taikomi sporto, klinikinėje reabilitacijos praktikoje. Tikslas – įvertinti kognityvinių funkcijų (atminties ir dėmesio) testų patikimumą. Metodai. Testų patikimumas buvo vertintas naudojant intraklasinį koreliacijos koeficientą, kuris turi dvi versijas: pavienių vertinimų patikimumo (ICC single); vertinimų vidurkio patikimumo (ICC average) ir variacijos koeficientą (VC). Buvo tiriami jauni sveiki studentai (n=41), kurių amžius nuo 18 iki 30 metų (24.6±2.3 m.). Testus tiriamieji atliko iš viso keturis kartus, t. y. du kartus (darydami vienos valandos pertrauką) pirmą dieną (mokymas) ir du kartus (darydami vienos valandos pertrauką) antrą dieną (testavimas patikimumui nustatyti). Rezultatai. Erdvinės atminties apimties ir porinių skaitmenų atpažinimo atminties testų rezultatai parodė didelį ir labai didelį testų patikimumą. Figūrų atpažinimo atminties testo (ICC single) rezultatai parodė mažą, o (ICC average) rezultatai – vidutinį testo patikimumą. Sudėtingos reakcijos vertinimo, vaizdinių pavyzdžių paieškos ir dėmesio nukreipimo testų rezultatai parodė didelį ir labai didelį patikimumą. Aptarimas ir išvados. Dėmesio ir atminties vertinimo testų patikimumas yra aukštas (išskyrus figūrų atpažinimo atminties testo, kurio patikimumas vidutinis/žemas), todėl testai tinkami naudoti sporto, klinikinėje reabilitacijos praktikoje norint nustatyti kognityvinių funkcijų pokyčius organizmą paveikus išoriniams veiksniams, tokiems kaip šaltis, šiluma ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrįstumas; Smegenų funkcijos; Smegenų funkcijos, pagrįstumas, stabilumas, testavimas; Stabilumas; Testavimas; Brain functions; Brain functions, validity, stability, testing; Stability; Testing; Validity.

ENResearch background and hypothesis. Special neuropsychological tests, which are used to assess cognitive functions in clinical practice, are often complicated, time-consuming, demanding special knowledge and expensive; therefore, cognitive functions frequently remain insufficiently assessed. For this reason, our selected and validated tests intended for the assessment of short-term memory and attention could be successfully applied in sports and clinical rehabilitation. Research aim. The aim of this study was to assess the reliability of the tests of cognitive functions (memory and attention). Research methods. The reliability of the tests was assessed using the intraclass correlation coefficient (ICC) and variation coefficient (VC). Young and healthy students (n=41), aged from 18 to 30 (24.6±2.3), participated in the research. The participants accomplished the tests 4 times, i. e. 2 times (with a one-hour break) on the first day (teaching) and 2 times (with a one-hour break) on the second day (reliability testing). Research results. The results of testing the volume of spatial memory and even number recognition ranged from high to very high reliability of the tests. The results of ICC single of testing memory for figure recognition demonstrated low reliability, whereas ICC average proved average reliability. The results of complex reaction assessment, search for image samples and attention transfer ranged from high to a very high reliability of the tests. Discussion and conclusions. The reliability of the tests of memory and attention assessment is high (with the exception of figure recognition tests, the reliability of which is average/low); therefore, the tests are suitable to be used in sport and clinical rehabilitation practice, aiming at determining the changes in cognitive functions under the influence of external factors, e. g. cold, heat, etc. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67748
Updated:
2021-02-25 09:59:14
Metrics:
Views: 18
Export: