Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus paveiksluose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus paveiksluose
Alternative Title:
Abundance of associations and narrative of creations in artist’s Rimvydas Mulevičius pictures
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 92, p. 138-143
Keywords:
LT
R. Mulevičius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTRimvydas Mulevičius yra žinomas kaip ilgametis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorius, Piešimo studijos vadovas, taip pat kaip vitražo dailininkas, meistriškas piešėjas, daugelio akvarelės ir grafikos parodų Lietuvoje bei užsienyje dalyvis. Menininko paveiksluose atsiskleidžiančią plastinę raišką veikiausiai turėtume įvardinti kaip realistinę, tačiau jo sukurti paveikslai dėl pasirinktų temų, siužetų ir personažų traktuotės neabejotinai įgyja asociatyvų, siurrealistinį pobūdį. Vienos R. Mulevičiaus pamėgtos temos (krikščionybės, architektūros) yra tradiciškesnės, klasikinės, tad ir jų plastiniai įvaizdinimai įprastesni. O kiti siužetai (autoportretų, fragmentuotos žmogaus anatomijos) atspindi itin specifinį menininko pasaulio pajautimą bei dominuojantį siurrealistinį vaizdavimo principą, pagrindžiantį jo paveikslų originalumą ir įtaigumą. Taigi šis straipsnis skirtas išsamesnei dailininko Mulevičiaus kūrybos analizei: tiek jo metaforiško, asociatyvaus pasaulėvaizdžio, kūrinių tematinio spektro atsklaidai, tiek ir plastinių išraiškos priemonių, meninio vaizdavimo specifikos išryškinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: R. Mulevičius; Akvarelė; Piešinys; Estampas; Portretas; Meistriškumas; Asociacijos; Siurrealizmas; R. Mulevičius; Watercolour; Drawing; Engraving; Portrait; Skilfulness; Associations; Surrealism.

ENRimvydas Mulevičius is known as a long time professor of the Vilnius Art Academy and the Kaunas Faculty Drawing Studio, He is a stained-glass artist, skilful drawer, and a participant of many watercolour and graphics exhibitions in Lithuania and abroad. The plastic expression which unfolds in the artists’ paintings should probably be referred to as realistic, although his drawings undoubtedly gain an associative, surrealistic nature as well because of a particular interpretation of chosen themes, plots and characters. Some of the themes (Christianity, architecture) in R. Mulevičius creations are more traditional and classic, therefore, their representation is quite casual. Meanwhile, other plots (autoportrait, fragments of human anatomy) reflect the artist’s specific appreciation of the world and the dominating surrealistic principle of visualisation, which accounts for the paintings’ originality and suggestibility. Therefore this article will be dedicated to a thorough analysis of R. Mulevičius creations: the display of artists’ metaphorical, associative outlook, thematic spectrum of production. It will also highlight the plastic tools of expression and the specifics of artistic representation. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.55
ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67741
Updated:
2020-07-28 20:26:10
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: