The Analysis of factors related to creativity in the sample of physical education teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Analysis of factors related to creativity in the sample of physical education teachers
Alternative Title:
Kūno kultūros mokytojų kūrybingumo veiksnių analizė
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2012, Nr. 2 (85), p. 31-39
Keywords:
LT
Asmeniniai ir socialiniai veiksniai; Kūno kultūros mokytojai; Kūrybingumas.
EN
Creativity; Personal and social factors; Physical education teachers.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Kūno kultūros mokytojai dirba kūrybingai nepaisydami daugelio kliūčių, todėl tikslinga tyrinėti, kokie asmenybiniai ir socialiniai veiksniai skatina mokytojus dirbti kūrybingai. Tyrimo hipotezė – kūno kutūros mokytojų asmeninės savybės yra svarbesnės kūrybingumui, lyginant jas su socialiniais veiksniais. Tikslas – nustatyti, kokie asmenybiniai ir socialiniai veiksniai prognozuoja kūno kultūros mokytojų kūrybingumą. Metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas naudojant anoniminį klausimyną. 120 kūno kutltūros mokytojų įsivertino kūrybingumą, kūrybinį savaveiksmiškumą, motyvaciją, emocijas ir įvertino darbovietės mikroklimato ypatumus. Rezultatai. Kūrybingumą prognozuoja kūrybinis savaveiksmiškumas ir vidinė proceso motyvacija. Išorinė motyvacija slopina kūno kultūros mokytojų kūrybingumą. Vadovo drąsinimas kūrybingai dirbti yra vienintelis socialinis veiksnys, prognozuojantis kūrybingumą. Aptarimas ir išvados. Gauti rezultatai patvirtina D. F. De Moulin (1993) tyrimo rezultatus ir pagrindžia savaveiksmiškumo svarbą kūrybingam mokytojo darbui. Nustatyta vidinės proceso motyvacijos prognoztinė įtaka kūrybingumui. Šį ryšį tikslinga aiškinti remiantis Y. Ommundsen ir S. Eikanger Kvalo (2007) teigimu, kad vidinė motyvacija neatsiejama nuo domėjimosi, aktyvumo, pozityvaus nusiteikimo, pasitenkinimo darbu, taigi ir kūrybingumo. Išorinė motyvacija neigiamai prognozuoja kūrybingumą. Tai galima paaiškinti tuo, kad išorinės motyvacijos vedami mokytojai formuoja ego orientuotą mikroklimatą ir skatina mokinių konkuravimą tarpusavyje (Ommundsen, Eikanger Kvalo, 2007). Vadovo drąsinimas yra vienintelis socialinis veiksnys, prognozuojantis kūno kultūros mokytojų kūrybingumą.Tai atitinka tyrimų duomenis, nurodančius, kad vadovas turi išskirtinių galimybių skatinti kūrybines mokytojų iniciatyvas (Lake ir kt., 2008; Blankenship, Coleman, 2009). [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. There are many obstacles for creativity in physical education teachers’ work but majority of physical education teachers tend to work creatively so it is worthwhile to explore which variables predict creativity. The hypothesis of the study: Personal factors are more important for physical education teachers’ creativity in comparison to social factors. Research aim was to identify individual and social factors, predicting creativity in the sample of physical education teachers. Research methods. Quantitative study. The questionnaire survey was used to establish the level of creativity, creative self-efficacy, motivation, emotions and the microclimate characteristics. The sample involved 120 physical education teachers. Research results. Creativity was predicted by self-efficacy and intrinsic process motivation. Extrinsic motivation inhibited creativity in physical education teachers’ work. Supervisory encouragement for creativity has the only social factor facilitating creativity. Discussion and conclusions. The obtained data confirmed interrelation between creativity and self-efficacy and validated results obtained by D. F. De Moulin (1993). Intrinsic process motivation also predicts creativity. It is in agreement with Y. Ommundsen and S. Eikanger Kvalo’s (2007) results. Extrinsic motivation has negative impact towards creativity. It is possible that teachers motivated intrinsically create task-involving motivational climate which leads to competitiveness (Ommundsen, Eikanger Kvalo, 2007). Supervisory encouragement is the only social variable predicting teachers’ creativity. The data revealed that supervisors’ behavior was more important than that of colleagues (Laker et al., 2008; Blankenship, Coleman, 2009). [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67730
Updated:
2021-02-25 09:59:21
Metrics:
Views: 2
Export: