Pasaulio ateities modeliavimas ir XXI amžiaus scenarijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulio ateities modeliavimas ir XXI amžiaus scenarijai
Alternative Title:
World future mapping and scenarios for the 21st century
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2015, t. 13, p. 9-23
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie pastaraisiais metais plačiau naudojamus ateities tyrimo metodus, jų galimybes ir kai kurias išvadas, koks XXI amžius iš tikro bus. Planavimas iki šiol nepasiekia to patikimumo lygio, kuris leistų sukurtus scenarijus laikyti patikimais. Taigi, futurologija ar ateities tyrimai iki šiol balansuoja tarp mokslo ir meno. Šiandieninis ateities tyrimo metodų arsenalas leidžia sukurti keletą ar net keliolika tipinių vidutinės ir ilgesnės trukmės ateities scenarijų. Juos noriai rašo ir atskirų valstybių ir tarptautinių organizacijų ekspertai, ir pavieniai futurologai ir savamoksliai ateities prognozuotojai. Manoma, kad egzistuoja keletas objektyviai veikiančių visuomenės raidos ir ekonomikos dėsnių, taip pat prognozuojami ekologijos, biologijos, etikos raidos ypatumai. Bet koks ateities planavimas nėra apsaugotas nuo nenumatytų reiškinių ir jų pasekmių, nuo politinių sprendimų, kuriais griaunama natūrali visuomenės raida, tad joks scenarijus negali pretenduoti būti neginčijamas. Dažniausiai sutinkamuose ateities projektuose vyrauja noras įgyvendinti kokį nors pavyzdinės šalies modelį, nugalėti visuomenės raidos negeroves ir kurti savotišką svajonių bendruomenę, stimuliuojant naudingas ir slopinant žalingas tendencijas. Scenarijaus galutinis variantas priklauso nuo jį kuriančiųjų išankstinio nusistatymo. Ateities strategijų kūrimas ir pateikimas šiandien yra didele dalimi užsakomasis projektas, verčiantis futurologus kurti daugiausia technologijos progreso nulemto be konfliktų pasaulio scenarijų. Tai verčia scenarijus beverčiais intelektiniais produktais, neturinčiais realios praktinės reikšmės. [...].

ENThe article discusses the future research methods that in the recent years are more widely used, their capabilities, and some conclusions on how exactly will the 21st century be. Planning does not reach such a level of reliability that would allow considering the created scenarios as reliable. That is why, futurology or future research is balancing between science and art to this very day. Today's arsenal of future research methods allows creating few or even a dozen typical or longer term future scenarios. The experts of separate countries and international organizations, individual futurologists and self-taught future predictors willingly write them. It is thought that there are few objectively acting social development and economic laws and also peculiarities of ecology, biology and ethics that are forecasted. Any kind of future planning is not protected from unforeseen events and their consequences, from political decisions that undermine the natural development of society and that is why no scenario can claim to be indisputable. In the most common future projects a desire to implement a model of an exemplary country, to defeat the evils of society and to create a kind of a dream community by stimulating the benefits and suppressing the harmful trends can be seen. The final version of a scenario depends on the preconceptions of the persons creating it. The creation and presentation of future strategies today is mostly an on demand project, causing futurologist to create a scenario mostly determined by technology development and without worldwide conflicts. This turns the scenarios into worthless intellectual products that have no real practical meaning. […].

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67684
Updated:
2018-12-17 14:05:40
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: