Simulation of organic farming development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Simulation of organic farming development
Alternative Title:
Ekologinio ūkininkavimo plėtros modeliavimas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 3, p. 219-229
Keywords:
LT
Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTNauja Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi strategija patvirtina ekologinio ūkininkavimo plėtros svarbą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat siekia sukurti ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą žemės ūkį, pagrįstą mažesnį poveikį aplinkai darančiu ūkininkavimu, skatina plėtoti ekologinius ūkius ir aukštos kokybės sertifikuotų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą bei tausoti gamtos išteklius. Pereinant prie darnios žemės ūkio plėtros atsiranda pagrindinė kliūtis, kuri formuluojama kaip mokslinė problema: kaip suderinti ekonominius ir politinius interesus? Šis tyrimas atliktas siekiant pasiūlyti alternatyvias ekologinės gamybos plėtros galimybes. Tyrimo skaičiavimai atlikti remiantis matematinio programavimo modeliu ir scenarijų analize. Modelis suformuluotas kaip tiesinis matematinio programavimo optimizavimo modelis, kurį sudaro tikslo funkcija, apribojimai, išreikšti nelygybėmis ir neigiamų reikšmių nebuvimo sąlygos. Trijų scenarijų analizės rezultatai parodė, kad daugumos ekologiškai auginamų augalų kompensacinės išmokos ir supirkimo kainos 2013 m. buvo nepakankamos, kad ekologinių pasėlių plotas 2020 m. padidėtų iki 10 proc. nuo visų žemės ūkio naudmenų. Tik trečdaliu (31 proc.) didesnės ekologinės produkcijos kainos leistų pasiekti 10,5 proc. ekologinių pasėlių plotą nuo bendro žemės ūkio naudmenų. Tyrimo rezultatai politikos formuotojams suteikia moksliškai pagrįstų žinių apie politikos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ poveikį ekologinio ūkininkavimo plėtrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekologinis ūkininkavimas; Matematinis programavimas; Poveikio vertinimas; Žemės ūkis; Agriculture; Impact assessment; Mathematical programming; Organic farming.

ENA new United Nations sustainable development Agenda underlines the relevance of Organic farming development. In the same line the Government of the Republic of Lithuania seeks to create economically efficient and competitive agriculture, based on low environmental impact farming, to develop organic farming and high quality certified agricultural and food production, conserve natural resources. Transition to the sustainable agricultural development faces the main difficulty, which is formulated as a scientific problem: how to reconcile the economic and political interests? This research is carried out by the purpose to offer alternative possibilities for organic farming development. The research was carried out using mathematical programming model and scenario analysis. Model is formulated as a linear mathematical programming optimization model, consisting of objective function, constraints, expressed as inequalities and fulfilling non-negative values conditions. The model includes existing and results provide the maximum gross value added ensuring crop production structure, taking in to account farming practices applied in Lithuania: conventional, organic, organic in conversion and integrated. The analysis of three scenarios has shown that the majority of compensatory payments and prices of organic production (2013) are insufficient to increase organic crop area to the extent of 10 percent of total agricultural land in Lithuania by 2020: only by one third (31 percent) higher organic production prices, lead to reached 10.5 percent of organic crop area from the total agricultural land. The research results provide scientifically based knowledge to the policy makers about the impact of the policy measure “Organic farming” on the development of organic farming. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.17
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67599
Updated:
2020-05-11 14:42:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: