Adult non-formal learning motives and future needs: Klaipėda city's case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Adult non-formal learning motives and future needs: Klaipėda city's case
Alternative Title:
Neformalaus suaugusiųjų mokymosi motyvai ir poreikiai: Klaipėdos miesto atvejis
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 1, p. 69-85
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTMotyvacijos stoka dažnai įvardijama kaip viena iš pagrindinių priežasčių, trukdančių suau-gusiųjų mokymąsi. Šio tyrimo tikslas – atskleisti Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų so-cialinių partnerių dalyvavimo neformaliajame švietime motyvus ir poreikius. Klaipėdos miesto gy-ventojų (imties dydis – 757), darbdavių (imties dydis – 337) ir kitų socialinių partnerių (imties dy-dis – 32) anketinė apklausa atlikta naudojant iš anksto parengtus standartizuotus klausimynus, kurie sudaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublika neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą. Ištirta, kad Klaipėdos miesto gyventojai neformalųjį švietimą labiau sieja su asmeninių poreikių patenkinimu, nei su profesionalumo tobulinimu. Darbdaviai ir socialiniai partneriai teigiamai vertina mokymąsi, tačiau mikro ir mažų įmonių vadovai išreiškė mažiau pozityvų požiūrį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymasis visą gyvenimą; Mokymosi motyvacija; Mokymosi poreikiai; Neformalaus švietimo politika; Neformalus švietimas; Life-long learning; Motives; Needs; Non-formal education; Policy.

ENThe lack of learning motivation is often presented as one of the reasons that interfere adults to learn. Therefore the purpose of research is to reveal Klaipėda city residents’, employers’ and other social partners’ motives and future needs of participation in non-formal education. The ques-tionnaire survey of Klaipėda city residents, employers and other social partners was implemented by using pre-made standardized questionnaires, which were composed with consideration of the Lithuanian Republic Non-formal Adult Education Law. Klaipėda city residents link non-formal learning more closely to gratification of individual interests. Employers and social partners expressed positive attitude towards learning. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.06
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67598
Updated:
2020-04-24 06:41:38
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: