Kolektyvinio dominavimo nustatymo praktikoje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolektyvinio dominavimo nustatymo praktikoje ypatumai
Alternative Title:
  • Identification of collective domination in practice
  • Practical pecularities in the establishment of collective dominance
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 99-106
Keywords:
LT
Kolektyvinis dominavimas; Tylus suokalbis; Oligopolija.
EN
Collective dominance; Tacit collusion; Oligopoly.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kolektyvinio dominavimo nustatymo teisiniai aspektai bei pasitelkiamos pagrindinės ekonominės koncepcijos ir teorijos, užtikrinančios visapusišką nagrinėjamo teisinio reiškinio analizę. Straipsnyje aptariami klausimai, susiję su konkrečiais ūkio subjektų veiksmais, kuriais gali pasireikšti piktnaudžiavimas kolektyvine dominuojančia padėtimi, nes šie aspektai gali būti atskiras mokslinio tyrimo dalykas. Straipsnyje analizuojami kolektyvinio dominavimo kiekybiniai bei kokybiniai vertinimo kriterijai ir EB, ir Lietuvos konkurencijos teisės kontekste. Daugiausia dėmesio sutelkiama į kokybinių kriterijų aiškinimą ir tinkamą taikymą, ypač atkreipiant dėmesį į tuos ūkio subjektų grupės koordinacinius elgesio aspektus, kurie leidžia šią grupę įvardyti kaip kolektyvinį (kolektyviai dominuojantį) subjektą ir pabrėžia kolektyvinio dominavimo nustatymo specifiką. Straipsnyje pabrėžiama, kad nustatant kolektyvinę dominuojančią padėtį pagal konkrečius kokybinio ir kiekybinio pobūdžio kriterijus, svarbiausia atlikti visapusišką atitinkamos rinkos, kurioje konstatuojamas kolektyvinio dominavimo faktas, analizę. Straipsnyje apibendrinama, kad neatsižvelgiant į tai, jog praktikoje jau yra susiklostę tam tikri kolektyvinio dominavimo nustatymo ir vertinimo kriterijai, vis dar nėra visiškai aiškiai suformuluotas šių kriterijų turinys ir jų tinkamo praktinio taikymo principai, taigi iki šiol, galima teigti, paliekama užtektinai erdvės tolesnėms šios srities mokslinėms diskusijoms ir naujai praktikai. [Iš leidinio]

ENThe article examines the identification of collective domination and uses the main economic conceptions and theories to provide a comprehensive analysis of this legal issue. The article discusses issues related to particular actions of economic subjects which may result in the abuse of collective dominant position because these aspects provide a separate subject of scientific research. The article analyses qualitative and quantitative criteria of the assessment of collective domination in the context of both the EU law and the competition law of Lithuania. The article focuses on the explanation and proper application of qualitative criteria, highlighting those aspects of coordinative behaviour of a group of economic subjects that permit regarding that group as a collective (collectively dominating) subject and emphasise the specificity of the identification of collective domination. The article argues that, in determining collective dominating position according to particular qualitative and quantitative criteria, the most important thing is to perform a comprehensive analysis of the market in which there is collective domination. The article concludes that, although certain criteria for the detection and assessment of collective domination have already emerged in practice, the substance of these criteria and the principles of their proper practical application have not yet been clearly formulated. Therefore, there is enough space for further scientific research and new practices.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje / Daivis Švirinas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2004. 315 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6754
Updated:
2018-12-17 11:49:30
Metrics:
Views: 50    Downloads: 3
Export: