The Evaluation of Lithuanian crop producers‘ decision making using a multiobjective optimization approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation of Lithuanian crop producers‘ decision making using a multiobjective optimization approach
Alternative Title:
Lietuvos augalininkystės produkcijos gamintojų sprendimų priėmimo vertinimas taikant daugiakriterinį optimizavimą
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 2, p. 128-135
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTMokslinės literatūros analizė rodo, kad ūkininkai, priimdami sprendimus, nebūtinai siekia vien tik maksimizuoti pelną. Šiame straipsnyje sprendžiama mokslinė problema: ar tokie tikslai kaip ūkininkavimo rizikos ir darbo laiko kiekio minimizavimas turi įtakos ūkininkų sprendimams? Šio straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos augalininkystės produkcijos gamintojų sprendimų priėmimą santykinai mažo, vidutinio ir didelio dydžio ūkiuose taikant daugiakriterinį optimizavimą. Tyrimui buvo naudoti 2013 metų Lietuvos javus ir rapsus auginančių ūkininkų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą, duomenys. Tyrimas parodė, kad skirtingo dydžio ūkiuose ūkininkų prioritetai yra skirtingi. Be to, buvo nustatyta, kad pelno maksimizavimas nėra vienintelis javų ir rapsų augintojų tikslas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis optimizavimas; Naudingumo funkcija; Sprendimų priėmimas; Ūkininkų elgsena; Decision making; Farmer behavior; Farmer's behavior; Multiobjective optimization; Utility function.

ENA review of the scientific literature revealed that the use of only one objective, such as the maximization of gross margin, is not sufficient to interpret farmers’ behavior. The research problem is to determine whether other attributes such as risk, leisure time also play an important role in their decision making. The paper aims to evaluate Lithuanian crop producers’ decision making using a multiobjective optimization approach in relatively small, medium and large farms. The analysis was performed on data from specialist cereals, oilseeds and protein crops’ farms covered by FADN. The results of the analysis revealed that Lithuanian specialist cereals, oilseeds and protein crops’ producers aim to achieve multiple goals and those goals are different according to farm size. The research also showed that not all famers consider gross margin as its primary objective. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.10
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67515
Updated:
2020-04-10 19:43:50
Metrics:
Views: 6
Export: