Lietuvos inovacijų infrastruktūros organizacijos: inovacinių paslaugų plėtros kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos inovacijų infrastruktūros organizacijos: inovacinių paslaugų plėtros kryptys
Alternative Title:
Trends of innovative services development of innovation infrastructure organizations of Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 35-42
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTValstybės inovatyvumą bei konkurencingumą lemia inovacijų infrastruktūros išvystymas ir inovacinių paslaugų lygis. Svarbu nustatyti tokias inovacinių paslaugų plėtros kryptis, kurios būtų prioritetinės ir paslaugas teikiančioms organizacijoms, ir paslaugas gaunančioms įmonėms. Tyrimo problema – inovacijų infrastruktūros organizacijų teikiamų paslaugų plėtros kryptys. Tyrimo objektas – Lietuvos inovacijų infrastruktūros organizacijos. Tyrimo tikslas – pasiūlyti Lietuvos inovacijų infrastruktūros organizacijų inovacinių paslaugų plėtros kryptis. Tyrimo uždaviniai: 1) sugrupuoti inovacijų infrastruktūros organizacijas pagal inovacines paslaugas; 2) nustatyti pagrindines inovacinių paslaugų plėtros kryptis; 3) įvertinti inovacinių paslaugų plėtros krypčių svarbumą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, internetinių šaltinių analizė, ekspertiniai vertinimai. Straipsnyje pateikiamas Lietuvos inovacijų infrastruktūros organizacijų grupavimas pagal paslaugas į tokias grupes: inovacijų skatinimas valstybės lygmenyje, tarpininkavimo vaidmuo, tiesioginis ryšys su įmonių inovacijomis. Straipsnyje nustatytos inovacijų infrastruktūros organizacijų paslaugų plėtros kryptys – rizikos ir finansų valdymas, tarptautiškumo ir klasterizacijos vystymas, verslumo skatinimas, kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas, idėjų komercializavimas, inovatyvių produktų vystymas – ir jų svarba. Tyrimo rezultatus tikslinga taikyti inovacijų infrastruktūros organizacijų paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimuose bei tobulinime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Inovacijų infrastruktūros organizacijos; Inovacijų strateginis valdymas; Inovacijų struktūros organizacijos; Inovacinės paslaugos; Innovation infrastructure organizations; Innovation strategic management; Innovations; Innovative services.

ENInnovativeness and competitiveness of the country is determined by development of innovation infrastructure and the level of innovative services development. It’s important to identify underlying trends of innovative services development for organizations providing services and for enterprises getting services as well. The following problem of the research – trends of services development providing by innovation infrastructure organizations. The subject of the research is innovation infrastructure organizations‘ services of Lithuania. The aim of the study was to offer trends of innovative services development of innovation infrastructure organizations of Lithuania. The three tasks were defined: 1) to group innovation infrastructure organizations by innovative services; 2) to identify the main trends of innovative services development; 3) to assess the importance of trends of innovative services development. The following methods were applied during the research: scientific literature analysis, online sources analysis, expert evaluations. There is provided grouping of innovation infrastructure organizations of Lithuania by services: encouraging innovations in state-level, mediation, direct access to enterprises’ innovations. This article discusses trends of services development providing by innovation infrastructure organizations – management of risk and finance, development of internationality and clusters, promotion of enterprise, training of creativity and innovativeness, comercialization of ideas, development of innovative products – and the importance of the trends as well. The results of the research is appropriate for researches and development of supply and demand of innovation infrastructure organizations. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67424
Updated:
2018-12-16 23:57:44
Metrics:
Views: 11
Export: