Worker board-level representation in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Worker board-level representation in Lithuania
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami ir analizuojami Lietuvos Respublikos teisinės sistemos bruožai, reikšmingi vertinant darbuotojų dalyvavimo teises, tai yra darbuotojų atstovų teises rinkti ar skirti bendrovės valdymo (valdybos) ar priežiūros (tarybos) narius, pritarti ar nepritarti tokių narių skyrimui. Iš pradžių yra aptariama Lietuvos teisėje įtvirtinta pakankamai liberali bendrovių valdymo organų sistema (vienpakopė arba dvipakopė) ir jai taikomi minimalūs reikalavimai. Nepaisant to, kad Lietuvos įstatymai nenumato statutinių darbuotojų dalyvavimo teisių, yra tiriami kiti būdai, kuriais akcininkų iniciatyva darbuotojai gali tapti pilnateisiais valdymo ar priežiūros organų nariais. Pateikus pagrindinius kolektyvinių santykių sistemos bruožus (įmonės lygmens socialinio dialogo dominavimą, darbuotojų atstovavimo institucijas, universalaus bendro atstovavimo principą, pagrindines informavimo ir konsultavimo teises), bandoma identifikuoti tas su profesinių sąjungų, darbdavių ir valstybės institucijų interesais siejamas priežastis, kurios kliudo įtvirtinti ir plėsti darbuotojų dalyvavimo bendrovių valdymo ar priežiūros organų veikloje teises. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų atstovavimas įmonėje; Representation of workers' interests.

ENThe article studies the aspects of the legal system of the Republic of Lithuania that are relevant to worker participation rights, i.e. the rights of worker representatives to elect or appoint a firm’s management (Board) or supervisory (Council) members, or to approve or disapprove the appointment of such. The article discusses the rather liberal system of enterprise management organs (one tier or two tier), which is entrenched in Lithuanian law. Notwithstanding that Lithuanian law does not provide for statutory rights of worker participation, there are other ways that shareholders can use their initiative to help workers become members with full rights of the management or supervisory organs of their firms. Having outlined the basic traits of collective management systems (domination of the firm’s social dialogue, worker representation institutions, universal general representation principle, basic information and consultation rights), the article tries to identify the reasons, relating to the interests of trade unions and employer and government institutions, that are hampering the confirmation and extension of the rights of workers to participate in the activities of the management or supervisory organs of their firms.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6729
Updated:
2013-04-28 16:28:57
Metrics:
Views: 30
Export: