Tikybos mokymas : tikybos mokytojo darbo teisinių santykių reglamentavimo raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikybos mokymas: tikybos mokytojo darbo teisinių santykių reglamentavimo raida
Alternative Title:
Teaching of religion: the development of the supervision of the legal relations in the work of the religion teacher
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 233-241
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Religinis ugdymas / Religion education; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvos Respublikos 1922 metų ir vėlesnės nepriklausomos valstybės Konstitucijos deklaravo tikybos ir sąžinės laisvę, skelbė Bažnyčių lygybę valstybėje. Be to, Katalikų Bažnyčios santykius su Lietuvos valstybe reguliavo 1927 metų konkordatas. Konstitucijos suteikė tikybinėms organizacijoms religinės propagandos laisvę, kulto apeigų atlikimo laisvę, teisę steigti ir tvarkyti kulto namus, mokyklas, auklėjimo ir labdaros draugijas. Pirmojoje Lietuvos Respublikoje tikybos mokymas buvo privalomas. Mokiniams, nelankantiems tikybos pamokų ir neturintiems pažymio iš šio dalyko, nebuvo duodami mokyklos baigimo pažymėjimai ar brandos atestatai. Okupacijos metais tikybos mokymas mokyklose buvo uždraustas. Atkūrus nepriklausomybę, jos mokymas įtvirtintas Švietimo įstatymu, o vėliau, pasirašius sutartį su Šventuoju Sostu "Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje", įtvirtintas tarptautine sutartimi. Šios sutarties normos buvo perkeltos į 2003 m. birželio 17 d. Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą. Tikybos mokytojo darbo teisinius santykius reglamentuoja ir 2002 m. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kuris įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tikybos mokymas; Tikybos mokytojas; Darbo teisiniai santykiai; Teaching of religion; Religion teacher; Labour legal relations.

EN[…] The Constitution of the Republic of Lithuania of 1922 and later Constitutions of the independent state declared freedom of religion and consciousness as well as stated the equality of Churches in the state. In addition, the relationship between the Catholic Church and the state were regulated by the concordat of 1927. The Constitutions granted religious organisations freedom of religious propaganda, performing religious ceremonies, as well as establishing and tasking care of religious houses, schools, and educational and support institutions. In the First Republic religious learning was compulsory. Schoolchildren, who did not attend religion classes and were not graded on this subject, were not able to get school graduation or maturity certificates. During the occupation, religion classes were forbidden. After the restoration of the independence, religion classes were re-established by the Law on Education and later reconfirmed by the international agreement with the Holy See on Cooperation in the Area of Education and Culture. Provisions of this agreement were transferred to the Law on the Amendment of the Education Law dated 17 June 2003. Legal aspects of religion teacher’s positions at school are regulated by the Labour Code of the Republic of Lithuania 2002 which came into effect on 1 January 2003.

ISSN:
1392-0502
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6723
Updated:
2018-12-17 11:39:48
Metrics:
Views: 19
Export: