CAP direct payments system’s linkage with environmental sustainability indicators

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
CAP direct payments system’s linkage with environmental sustainability indicators
Alternative Title:
BŽŪP tiesioginių išmokų sistemos sąsajos su aplinkosauginio tvarumo rodikliais
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 2, p. 231-244
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAplinkosaugos klausimas yra vienas svarbiausių tvaraus žemės ūkio vystymosi kontekste pastaraisiais metais. Daugiausiai finansinių išteklių skiriamai ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonei – tiesioginių išmokų (TI) sistemai – nuo 2004 metų iškeltas tikslas prisidėti prie aplinkosauginio tvarumo žemės ūkyje. Nagrinėjant mokslinę literatūrą, pasigendama sisteminio požiūrio ir priemonių įvertinti TI sistemos poveikį aplinkosauginiam tvarumui. Straipsnyje nagrinėjamos ir grindžiamos sąsajos tarp TI sistemos ir aplinkosaugos tvarumo rodiklių. Pagrindinis tyrimo klausimas – kokią įtaką 2004–2013 metais BŽŪP TI sistema turėjo aplinkosauginiam tvarumui. Siekiant atsakyti į šį klausimą, straipsnyje remtasi lyginamąja ir statistine-regresine analizėmis, teoriniu modeliavimu – nustatyti, pagrįsti ir įvertinti ryšiai tarp DP sistemos tikslų ir žemės ūkio aplinkosauginio tvarumo rodiklių. Straipsnyje taip pat pateikiami empirinio tyrimo rezultatai Lietuvos ir Apulijos (Italija) regionuose. Jie buvo atrinkti dėl fizinio regionų ploto, gyventojų skaičiaus panašumų ir skirtingų BŽŪP TI sistemų taikymo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: BŽŪP; Tiesioginių išmokų sistema; Aplinkosauginis tvarumas; Poveikio vertinimas; CAP; Direct payments system; Environmental sustainability; Impact evaluation.

ENEnvironmental issues have been one the most important for sustainable agricultural development in recent years. The EU common agricultural policy (CAP) direct payments (DP) system, which requires the most significant financial resources, should also promote environmental sustainability in agriculture. However, there is a lack of systematic approach and instruments to assess the impact of the DP system to environmental sustainability. This paper examines the linkages between DP system and environmental sustainability indicators. The underlying research question is: how 2004-2013 CAP DP system had impacted environmental sustainability. To answer this, the article uses a comparative analysis, a statistical analysis, theoretical modelling as a basis to determine, prove and evaluate the linkages between DP system and agricultural environment sustainability indicators. The article also provides empirical results of Lithuania and Puglia region (Italy). These regions were selected because of the similarity by area size and population, however with different DP systems. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-17-16-2-05
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67229
Updated:
2018-12-17 14:15:04
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: