Agrarinių teritorijų planavimo teisiniai ir metodiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agrarinių teritorijų planavimo teisiniai ir metodiniai aspektai
Alternative Title:
Theoretical and methodical aspects of agrarian territories planning
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 2, p. 198-211
Keywords:
LT
Žemės ūkis / Agriculture; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos žemės ūkio paskirties žemės apsaugos ir jos naudojimo pagerinimo poreforminiu laikotarpiu galimybės. Pagrindinis tyrimų tikslas – išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius žemės naudojimo ir kraštovaizdžio tvarkymo planavimą agrarinėse teritorijose ir parengti pasiūlymus jų tobulinimui. Nustatyta, jog žemės ūkio naudmenos su derlinguoju dirvožemiu yra išskirtinės reikšmės gamtos išteklius, kurį būtina saugoti ir gerinti, ribojant žemės ūkio paskirties žemės sklypų perdavimą naudoti ne žemės ūkio tikslams. Siūloma, kad įstatymai nustatytų kompensaciją už žemės ūkio naudmenų ploto sumažinimą, kaip šiuo metu privaloma kompensuoti už miško žemės sklypų pavertimą kitomis naudmenomis. Rekomenduojama rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, kuriuose būtų formuojamos ūkių žemės valdų perspektyvinės ribos, nustatoma galimybė padidinti dirbamos žemės plotus įsavinant apleistų žemių ir kitus įsiterpusius sklypus su našiais dirvožemiais. Žemėtvarkos schemų rengimą siūloma susieti su žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimo reglamentavimu, o kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinius – su valstybės paramos priemonėmis ūkių plėtrai ir agrarinio kraštovaizdžio išsaugojimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemės ūkio paskirties žemė; Žemės ūkio naudmenos; Derlingasis dirvožemis; Ūkio žemės valda; Žemėtvarkos planavimo dokumentai; Agricultural land; Farming lands; Fertile soil; Land tenure; Land management planning documents.

ENAgricultural land protection and its improvement of use after a land reform are analyzed in this article. The main task of this research is to analyze legal acts which regulate the planning of land use and landscape management in rural territories and provide proposals for its improvement. Farming lands with fertile soils are an exceptional natural resource which needs to be saved and improved by limiting the conversion of agricultural land for non-agricultural use. Laws should define a compensation for the decreasing area of farming lands as defined for forest land conversion to other use. It is recommended to prepare land management planning documents where perspective boundaries of farms are formed and possibilities to increase farming land area by converting abandoned land or other land plots with fertile soil. Preparation of land management schemes should be connected with agricultural land purchase regulation and rural development land management projects should be linked with state support measures for farms development and protection of rural landscape. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-17-16-2-03
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67181
Updated:
2018-12-17 14:14:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: